Ευρωπαϊκή πρόσκληση Erasmus+ (Ακαδημαϊκό έτος 2017-18)

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2017 καθώς και ο νέος Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. ιστοσελίδα Ε. Επιτροπής):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-0 .

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τις κεντρικές (π.χ. Capacity Building in the field of Higher Education, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Jean Monnet Activities, Knowledge alliances)  όσο και για τις αποκεντρωμένες δράσεις (Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων-ΚΑ103-ΚΑ107), καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους, είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οδηγού.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

  1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ΚΑ103 & ΚΑ107 είναι η 2α Φεβρουαρίου 2017.
  2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για σχέδια στρατηγικών συμπράξεων ΚΑ203 είναι η 29η Μαρτίου 2017.
  3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για Joint Masters Degrees είναι η 16η Φεβρουαρίου 2017.
  4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχεδίων Capacity Building in Higher Education είναι η 9η Φεβρουαρίου 2017.
  5. Η κατανομή του Προϋπολογισμού για τις κεντρικές δράσεις είναι διαθέσιμη εδώ.