Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού με ειδικές ανάγκες

Islams-Care-for-People-with-Special-Needs

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση.

Όλοι οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση καθώς και το προσωπικό του Γ.Π.Α. με ειδικές ανάγκες, που πρόκειται να μετακινηθεί για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ειδική οικονομική ενίσχυση στην περίπτωση που:

i )  η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και ii) το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α. και δεν γίνονται δεκτές μεμονωμένες αιτήσεις ενδιαφερομένων προς το ΙΚΥ.

Η απόφαση για τη συμπληρωματική αυτή χρηματοδότηση λαμβάνεται από την ΕΜ/ΙΚΥ.

Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ικανοποίηση της αίτησής τους δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από το συνολικό αριθμό αιτήσεων για επιπλέον χρηματοδότηση που θα δεχθεί η ΕΜ από τα Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης και τα διαθέσιμα κονδύλια. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα. Τέλος, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Ειδικότερα, η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο φοιτητής/ καθηγητής/υπάλληλος του Ιδρύματος πρέπει, καταρχήν, να έχει επίσημα αναγνωρισμένη αναπηρία. Θα συμπληρώσει ανάλογα με την ιδιότητά του αίτηση φοιτητή  ή  αίτηση προσωπικού, περιγράφοντας την αναπηρία του. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ, από τα οποία πρέπει να προκύπτει:

α) ο βαθμός αναπηρίας και

β) η δυσκολία που αυτή προκαλεί στην κινητικότητα του φοιτητή/καθηγητή/υπαλλήλου και τις συγκεκριμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις που προκαλεί.

Για το λόγο αυτό, επίσης, η αίτηση πρέπει να περιγράφει αναλυτικά την κάθε ατομική περίπτωση και να περιλαμβάνει λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένονται λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας κατά την περίοδο μετακίνησης στο Ίδρυμα υποδοχής. Η φόρμα οικονομικής ανάλυσης επισυνάπτεται ως παράρτημα της αίτησης.

Στον κατάλογο των ασθενειών που χαρακτηρίζονται σοβαρές, σύμφωνα με το Νόμο 4452, άρθρο 13 (ΦΕΚ 17/Τεύχος Α΄/15.02.2017) συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών και καθηγητών/προσωπικού, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση (όχι παλαιότερη των τριών μηνών) που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

  • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
  • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή την επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
  • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
  • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/και της νύχτας
  • Φροντιστής ασθενούς
  • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για να κρατάει σημειώσεις, κ.λ.π.)
  • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
  • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων κ.λ.π.)
  • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Οι αιτούντες πρέπει να δώσουν πλήρεις λεπτομέρειες κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης σε είδος που λαμβάνουν εκτός από την ενίσχυση ERASMUS (π.χ. φροντιστής ασθενούς) και να εξηγήσουν γιατί δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου σπουδών.

Πρέπει, επίσης, στην αίτηση να επισυνάπτεται βεβαίωση ότι το Ίδρυμα Υποδοχής γνωρίζει ότι ο φοιτητής/καθηγητής/υπάλληλος είναι ανάπηρος και ότι έχει πιστοποιήσει ότι μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υποστήριξη καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή τα γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από το φοιτητή/καθηγητή/υπάλληλο με αναπηρία.

Τονίζεται ότι οι αιτούντες που θα λάβουν συμπληρωματική χρηματοδότηση οφείλουν κατά την επιστροφή τους να υποβάλουν στο Γ.Π.Α. οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα επιπλέον χρηματοδότηση. Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής). Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση ή δεν αποδεικνύονται με παραστατικά, θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε:

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α.

Θάνεια Αναστοπούλου

Τηλ: 210 529 4819

Εmail: european_pr@aua.gr

 

ERASMUS+ εμπειρίες:

Student ToolKit

ExchangeAbility project

ExchangeAbility videos

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *