Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία

inlingua-Edinburgh-Erasmus-Teacher-Training-in-Scotland

Ορισμός και στόχοι

Η διαχείριση της επιχορήγησης της κινητικότητας Καθηγητών που διατίθεται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ διεξάγεται από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού, εν προκειμένω από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, η διαδικασία για την επιχορήγηση των Καθηγητών για κινητικότητα προς το εξωτερικό και το ύψος της μπορεί να ποικίλλουν. Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού διαθέτουν τα κονδύλια στους Καθηγητές έμμεσα μέσω του Πανεπιστημίου αποστολής. Ενθαρρύνεται η κινητικότητα μεταξύ Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικευμένων σε νέους τρόπους διδασκαλίας, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και «συμβατικών» πανεπιστημίων.

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων κινητικότητας Καθηγητών ERASMUS+ είναι:

  • η προσφορά στους Καθηγητές ευκαιριών επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης,
  • η ενθάρρυνση των Πανεπιστημίων να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν το φάσμα και το περιεχόμενο των προσφερόμενων κύκλων μαθημάτων,
  • η παροχή δυνατότητας σε φοιτητές, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας, να επωφεληθούν από τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη του διδακτικού προσωπικού Πανεπιστημίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
  • η παγίωση και η επέκταση των δεσμών μεταξύ Τμημάτων και Σχολών και για την προπαρασκευή σχεδίων μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων διαφόρων χωρών,
  • η προαγωγή της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους.
  • θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέου διδακτικού υλικού,
  • θα χρησιμοποιηθούν για την παγίωση και την επέκταση των δεσμών μεταξύ Τμημάτων και Σχολών και για την προπαρασκευή σχεδίων μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου αποστολής και του Πανεπιστημίου υποδοχής. 

Η διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως δύο μήνες, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης. Ωστόσο, με βάση τη διαθέσιμη χρηματοδότηση του Γ.Π.Α. από την Εθνική Μονάδα, η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι από 2 έως και 4 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση μια κινητικότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

Οι διδάσκοντες, οι οποίοι πραγματοποιούν περίοδο διδασκαλίας σε Πανεπιστήμιο με το οποίο το Τμήμα τους έχει συνεργασία, πρέπει να ενσωματώνονται πλήρως στο Τμήμα ή στη σχολή του Ιδρύματος υποδοχής. Κατά συνέπεια:

  • τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και οι επισκέπτες Καθηγητές πρέπει να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων το πρόγραμμα των παραδόσεων, το οποίο θα ακολουθήσουν οι Καθηγητές.
  • οι ανωτέρω δραστηριότητες βασίζονται στις Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες (Inter-institutional Agreements) που έχει συνάψει το Τμήμα του Γ.Π.Α. στο οποίο ανήκει ο διδάσκων, σύμφωνα τα γνωστικά αντικείμενα κάθε Τμήματος.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας, από την Επιτροπή ERASMUS.  Προτεραιότητα δίνεται κατά σειρά στους διδάσκοντες που δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα έτη και εν συνεχεία, στους διδάσκοντες των κατώτερων βαθμίδων. Επισημαίνεται ότι εάν ένας υποψήφιος έχει στο παρελθόν μετακινηθεί με το Πρόγραμμα αλλά δεν έλαβε επιχορήγηση, η μετακίνηση αυτή δε συνυπολογίζεται στον αριθμό μετακινήσεών του. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι με τα ίδια ακριβώς προσόντα δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης.

Οικονομική ενίσχυση

Στόχος της επιχορήγησης είναι η συνδρομή στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η διδασκαλία στο εξωτερικό. Το ύψος της χρηματοδότησης που διατίθεται στους Καθηγητές από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού εξαρτάται από παράγοντες όπως ο αριθμός των εξερχομένων Καθηγητών, η διάρκεια του προς χρηματοδότηση διδακτικού έργου, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, η ισόρροπη ροή Καθηγητών μεταξύ των χωρών και των διαφόρων κλάδων, η διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές.

Χρηματοδοτούνται μετακινήσεις που έχουν ως σκοπό την διδασκαλία σε  συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Εταίρους στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+). Οι μετακινήσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης του διδάσκοντα προκύπτει προσθέτοντας το ποσό των δαπανών ταξιδιού και το ποσό των ατομικών δαπανών.

Το ποσό των ατομικών δαπανών υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών της κινητικότητας με το ποσό που ισχύει ανά ημέρα για την χώρα υποδοχής.  Ο αριθμός των ημερών κινητικότητας περιλαμβάνει μόνο τις ημέρες διδασκαλίας.

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει της χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο που βρίσκεται το Ίδρυμα αποστολής και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (OnLine) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en. Ωστόσο ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει μετά την επιστροφή του τις κάρτες επιβίβασης για το ταξίδι που αφορά στη μετακίνηση προς και από το Ίδρυμα υποδοχής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ STA)

ΕΝΤΥΠΑ

Σύμβαση δικαιούχου

Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Staff Mobility Agreement for teaching)

Δελτίο Ατομικού Λογαριασμού

Φόρμα Ατομικών Στοιχείων

Υπεύθυνη Δήλωση

Δήλωση Συναίνεσης για ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δήλωση Συναίνεσης για την ανάρτηση περίληψης της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *