Σπουδές

m_EUflag-Erasmus_vect_POS_85302

 Ορισμός και στόχοι

Η διαχείριση της επιχορήγησης της κινητικότητας φοιτητών που διατίθεται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ διεξάγεται από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού, εν προκειμένω από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, η διαδικασία για την επιχορήγηση των φοιτητών για κινητικότητα προς το εξωτερικό και το ύψος της μπορεί να ποικίλλουν. Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού διαθέτουν τα κονδύλια στους φοιτητές έμμεσα μέσω του Πανεπιστημίου αποστολής.

Η δράση Erasmus+ Student Mobility for Studies δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να πραγματοποιούν σπουδές (μαθήματα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή μελέτη/διδακτορική διατριβή) σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε., της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της Ισλανδίας, της Τουρκίας, της  Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και των Υπερπόντιων χωρών και εδαφών όπως αυτές ορίζονται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EC με τα οποία το Ίδρυμα προέλευσης έχει συνάψει Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας.

Οι στόχοι της κινητικότητας φοιτητών στο πλαίσιο του ERASMUS+ είναι:

 1. η παροχή ευκαιριών σε φοιτητές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών,
 2. ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του Ιδρύματος υποδοχής,
 3. η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων, τα οποία ανταλλάσσουν φοιτητές,
 4. η συμβολή στον εμπλουτισμό της κοινωνίας γενικότερα, με την ανάπτυξη νέων ατόμων με υψηλή εξειδίκευση, ευρείες αντιλήψεις και διεθνή εμπειρία, που θα αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος,
 5. η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε φοιτητές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.

languages-erasmus

Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν σπουδές στο εξωτερικό στο πλαίσιο του ERASMUS+ for studies πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Οι Εθνικές Μονάδες διαθέτουν στα Ιδρύματα αποστολής άδειες παρακολούθησης διαδικτυακού μαθήματος βελτίωσης της γλωσσικής επάρκειας οι οποίες κατανέμονται σε όσους φοιτητές δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός διαθέσιμων αδειών.
 • Υποβάλλονται σε διαδικτυακή αξιολόγηση της  γλωσσικής  ικανότητας στην κύρια γλώσσα διδασκαλίας πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας ή όποτε συμφωνηθεί με το Γ.Π.Α. (εξαιρούνται όσοι έχουν ως μητρική γλώσσα μια από τις γλώσσες που διατίθενται από το διαδικτυακό εργαλείο), αλλά μετακινούνται στο εξωτερικό ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αυτής.
 • Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το Πανεπιστήμιο προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό. Πριν την αναχώρηση του φοιτητή, υπογράφεται Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), που περιγράφει με λεπτομέρειες το περιεχόμενο των σπουδών στο εξωτερικό. Μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το Ίδρυμα Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον δικαιούχο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (transcript of records), στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνηθέντος, με τη Συμφωνία Σπουδών, προγράμματος και θα αναγράφεται η βαθμολογία του δικαιούχου. Με την επιστροφή του δικαιούχου, το Ίδρυμα προέλευσης εκδίδει με ευθύνη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πιστοποιητικό αναγνώρισης των σπουδών που ο δικαιούχος πραγματοποίησε (μαθήματα που παρακολούθησε και στα οποία επιτυχώς εξετάσθηκε στο εξωτερικό, πρακτική άσκηση, πτυχιακή μελέτη) το οποίο προωθείται στο αρμόδιο Τμήμα Μηχανογράφησης που ενημερώνει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας του δικαιούχου.
 • Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου προέλευσης.
 • Η περίοδος σπουδών, η οποία πραγματοποιείται στο Ίδρυμα εταίρο, κυμαίνεται μεταξύ 3 και 12 μηνών, και πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
 • Οι ανταλλαγές των φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες.
 • Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις:     

    —>   80% εντός 30 ημερών από την θέση σε ισχύ της σύμβασης μεταξύ Ιδρύματος-φοιτητή και εφόσον είναι εφικτό πριν την αναχώρηση του δικαιούχου στο εξωτερικό και

   —>   20% μετά την επιστροφή του δικαιούχου και εντός 45 ημερών, εφόσον ο δικαιούχος ολοκληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Στο Πανεπιστήμιο υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κ.λπ.. Παρά ταύτα, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κ.λπ., εξίσου με τους λοιπούς σπουδαστές. Το Ίδρυμα αποστολής μπορεί να συνεχίσει να χρεώνει δίδακτρα στους εξερχόμενους φοιτητές του.
 • Εξακολουθούν να λαμβάνουν τυχόν εθνικές υποτροφίες και δάνεια.
 • Μεριμνούν οι ίδιοι για την έκδοση visa. Όλες οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παρέχει τυχόν απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις σπουδών.
 • Μεριμνούν οι ίδιοι για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοποhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=el της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το έντυπο της αίτησης διατίθεται στον ιστότοπο http://www.ggka.gr/e111_main.htm της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Μεριμνούν οι ίδιοι για την εξεύρεση διαμονής στο εξωτερικό (εστίες Ιδρυμάτων υποδοχής, διαμερίσματα, σύλλογοι ESN κλπ). Εφόσον είναι εφικτό, το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο σύλλογος ESN-AUA φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους με φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό στο παρελθόν ή με μέλη των αντίστοιχων συλλόγων ESN των ιδρυμάτων υποδοχής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://aua.esngreece.gr/.

erasmus-plus-photo

Κριτήρια επιλεξιμότητας για την απόκτηση της ιδιότητας του «φοιτητή ERASMUS+»

Οι φοιτητές, οι οποίοι πραγματοποιούν πρόγραμμα σπουδών σε Πανεπιστήμιο εταίρο βάσει Διμερούς Συμφωνίας  στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, θεωρούνται «φοιτητές ERASMUS+» εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ανεξαρτήτως του κατά πόσον λαμβάνουν επιχορήγηση ERASMUS+:

 • Είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+.
 • Είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν και:

 • Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν (είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση) μέσω του Προγράμματος  «Δια Βίου Μάθηση/Erasmus» ή του Erasmus+. Το συνολικό διάστημα της μετακίνησης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες (αφορά φοιτητές του 1ου κύκλου σπουδών) ή τους 12 μήνες (αφορά φοιτητές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών).

Οικονομική ενίσχυση

Το ύψος επιχορήγησης των Ιδρυμάτων για κινητικότητα μέσω του προγράμματος ERASMUS+ από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που περιλαμβάνονται στην αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη Θεσμικής Σύμβασης των Πανεπιστημίων, από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, από την ισορροπία ροής φοιτητών μεταξύ των χωρών και των διαφόρων κλάδων, από το ποσοστό απορρόφησης της χρηματοδότησης του Ιδρύματος κατά τα δύο τελευταία έτη, από τη διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές κ.λπ..

Το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης για σπουδές καθορίζεται ετησίως από την Εθνική Μονάδα και διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η επιχορήγηση είναι συμπληρωματική και συμβάλλει στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό λόγω της διαφοράς του κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας υποδοχής.

Απαραίτητα βήματα που απαιτούνται από τον φοιτητή για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus+ με σκοπό τις σπουδές στο εξωτερικό 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *