Σύναψη διμερών συμφωνιών ICM

Το όφελος για τους συμμετέχοντες

Σκοπός της Διεθνούς Κινητικότητας είναι η απόκτηση ανταγωνιστικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η υποστήριξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και η εμβάθυνσή τους στην κατανόηση άλλων πολιτισμών. Σχετική έρευνα για τις επιπτώσεις του Erasmus αποκαλύπτει ότι η συμμετοχή σε κινητικότητα Erasmus+ έχει ισχυρές πιθανότητες να αυξήσει την δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας και τις δεξιότητες ενός αποφοίτου. Οι δείκτες ανεργίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε Erasmus+ είναι κατά 23% μικρότεροι 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση σε σχέση με αυτούς που δεν πήγαν στο εξωτερικό. Τα 2/3 των εργοδοτών πιστεύει ότι η διεθνής εμπειρία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για υποψήφιους εργαζόμενους και οδηγεί σε μεγαλύτερη επαγγελματική υπευθυνότητα. Το διοικητικό προσωπικό μπορεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες για την επαγγελματική του ανέλιξη, να βελτιώσει τις γλωσσικές του ικανότητες και να μάθει νέες εργασιακές μεθόδους και καλές πρακτικές.

Το όφελος για τα πανεπιστήμια

Η Διεθνής Κινητικότητα στοχεύει στην προώθηση της ελκυστικότητας και της διεθνούς διάστασης των συμμετεχόντων πανεπιστημίων που λαμβάνουν μέρος. Οι διεθνείς δεσμοί ανάμεσα στα πανεπιστήμια ενισχύονται, δίνοντας στους εταίρους τη δυνατότητα να αυξήσουν της έκθεσή τους σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές θα μπορούν να μοιραστούν τις θετικές τους εμπειρίες σπουδάζοντας στο πανεπιστήμιό μας.

Επιλέξιμες συνεργασίες

Στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες ή παλαιότερες συμφωνίες συνεργασίας ή να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες με ΑΕΙ που βρίσκονται στις Χώρες-Εταίρους.  Ευκαιρίες συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο πιθανών συνεργασιών και στο EU partner search tool.

Προϋπολογισμός ΕΕ

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης μοιράζεται σε  χρηματοδοτικούς φακέλους ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή του κόσμου. Το μέγεθος κάθε φακέλου καθορίζεται με βάση τις προτεραιότητες της ΕΕ, με κάποιες περιοχές να επωφελούνται μεγαλύτερων φακέλων χρηματοδότησης και περισσότερων κινητικοτήτων.

Διαδικασία συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στην αίτηση του ΓΠΑ

Κάθε ΑΕΙ από χώρα του Προγράμματος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση. Η διάρκεια ενός εγκεκριμένου σχεδίου μπορεί να είναι 24 ή 36 μήνες, με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του σχεδίου πάντα την 1η Αυγούστου του έτους.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης του ΓΠΑ προς το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ γίνεται ετησίως μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο έντυπο της αίτησης του ΓΠΑ πρέπει να συμπληρωθούν οι εξής τέσσερις ποιοτικές ερωτήσεις για κάθε χώρα-εταίρο   με την οποία υπάρχει πρόθεση συνεργασίας:

F.1.1. Relevance of the strategy (Συνάφεια της στρατηγικής)

 F.1.2. Quality of the cooperation arrangements (Ποιότητα των ρυθμίσεων συνεργασίας)

 F.1.3. Quality of project design and implementation (Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου)

F.1.4. Impact and dissemination (Αντίκτυπος και διάδοση)

Τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συνάψουν διμερή συμφωνία με πανεπιστήμιο Χώρας-Εταίρου θα πρέπει κατ’ αρχήν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και να απαντήσουν σε συνεργασία με τους εταίρους τους τις παραπάνω ποιοτικές ερωτήσεις.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για την ίδια χώρα-εταίρο, δηλαδή αν επιδιώκονται συνεργασίες με το ίδιο ή με περισσότερα του ενός πανεπιστήμια της ίδιας χώρας-εταίρου, τα μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ συνεννοούνται για την απάντηση των ποιοτικών αυτών ερωτήσεων και συντάσσουν από κοινού το σχέδιο συνεργασίας με τη χώρα-εταίρο.

Οι αξιολογητές αξιολογούν το σχέδιο αυτό ως ενιαίο και όχι μεμονωμένα κάθε επιμέρους προτεινόμενη συνεργασία. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται με βάση ποιοτικά κριτήρια.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται και ανάλογα με το περιεχόμενο της αξιολόγησης είναι δυνατή στη συνέχεια η υπογραφή των διμερών συμφωνιών. Υπογράφοντας τη Συμφωνία, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+. Στη συνέχεια μπορούν να πραγματοποιηθούν από και προς πανεπιστήμια των Χωρών Εταίρων οι εγκεκριμένες ανταλλαγές.  Δείτε εδώ τα ποσά επιχορήγησης των δικαιούχων ανάλογα με το είδος και τη χώρα μετακίνησης.

Προκειμένου το προς υποβολή σχέδιο να έχει πιθανότητες θετικής αξιολόγησης, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: