Σύναψη διμερών συμφωνιών ICM

Το όφελος για τους συμμετέχοντες

Σκοπός της Διεθνούς Κινητικότητας είναι η απόκτηση ανταγωνιστικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η υποστήριξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και η εμβάθυνσή τους στην κατανόηση άλλων πολιτισμών. Σχετική έρευνα για τις επιπτώσεις του Erasmus αποκαλύπτει ότι η συμμετοχή σε κινητικότητα Erasmus+ έχει ισχυρές πιθανότητες να αυξήσει την δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας και τις δεξιότητες ενός αποφοίτου. Οι δείκτες ανεργίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε Erasmus+ είναι κατά 23% μικρότεροι 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση σε σχέση με αυτούς που δεν πήγαν στο εξωτερικό. Τα 2/3 των εργοδοτών πιστεύει ότι η διεθνής εμπειρία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για υποψήφιους εργαζόμενους και οδηγεί σε μεγαλύτερη επαγγελματική υπευθυνότητα. Το διοικητικό προσωπικό μπορεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες για την επαγγελματική του ανέλιξη, να βελτιώσει τις γλωσσικές του ικανότητες και να μάθει νέες εργασιακές μεθόδους και καλές πρακτικές.

Το όφελος για τα πανεπιστήμια

Η Διεθνής Κινητικότητα στοχεύει στην προώθηση της ελκυστικότητας και της διεθνούς διάστασης των συμμετεχόντων πανεπιστημίων που λαμβάνουν μέρος. Οι διεθνείς δεσμοί ανάμεσα στα πανεπιστήμια ενισχύονται, δίνοντας στους εταίρους τη δυνατότητα να αυξήσουν της έκθεσή τους σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές θα μπορούν να μοιραστούν τις θετικές τους εμπειρίες σπουδάζοντας στο πανεπιστήμιό μας.

Επιλέξιμες συνεργασίες

Στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες ή παλαιότερες συμφωνίες συνεργασίας ή να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες με ΑΕΙ που βρίσκονται στις Χώρες-Εταίρους.  Ευκαιρίες συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο πιθανών συνεργασιών και στο EU partner search tool.

Προϋπολογισμός ΕΕ

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης μοιράζεται σε 12 διαφορετικούς χρηματοδοτικούς φακέλους για κάθε γεωγραφική περιοχή του κόσμου. Το μέγεθος κάθε φακέλου καθορίζεται με βάση τις προτεραιότητες της ΕΕ, με κάποιες περιοχές να επωφελούνται μεγαλύτερων φακέλων χρηματοδότησης και περισσότερων κινητικοτήτων. Οι μεγαλύτεροι προϋπολογισμοί κατευθύνονται στις περιοχές που γειτνιάζουν της ΕΕ – Ανατολικά και Νότια – τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ασία και η Ρωσία.

Οι γεωγραφικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2020 είναι οι εξής:

  • Στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, το 25% του προϋπολογισμού πρέπει να χρησιμοποιείται για την οργάνωση της κινητικότητας με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Περιφέρειας. Οι χώρες αυτές είναι οι εξής:
    • Για την Ασία: Αφγανιστάν, Μπανγκλαντές, Καμπότζη, Λάος, Νεπάλ, Μπουτάν και Μιανμάρ·
    • Για τη Λατινική Αμερική: Βολιβία, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα και Παραγουάη·
  • Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για την κινητικότητα με την Κίνα και την Ινδία δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για την Ασία·
  • Ο προϋπολογισμός, αντιστοίχως, που διατίθεται για την κινητικότητα με τη Βραζιλία και το Μεξικό δεν πρέπει να ξεπερνά το 35% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τη Λατινική Αμερική.

 

Διαδικασία συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στην αίτηση του ΓΠΑ

Κάθε ΑΕΙ από χώρα του Προγράμματος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση. Η διάρκεια ενός εγκεκριμένου σχεδίου μπορεί να είναι 16 ή 26 μήνες, με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του σχεδίου πάντα την 1η Ιουνίου του έτους.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης του ΓΠΑ προς το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ γίνεται ετησίως μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο έντυπο της αίτησης του ΓΠΑ πρέπει να συμπληρωθούν οι εξής τέσσερις ποιοτικές ερωτήσεις για κάθε χώρα-εταίρο   με την οποία υπάρχει πρόθεση συνεργασίας:

F.1.1. Relevance of the strategy (Συνάφεια της στρατηγικής)

Explain why the planned mobility project is relevant to the internationalization strategy of the higher education institutions involved (both in the Programme and Partner Country). Justify the proposed type(s) of mobility (students and/or staff).

Εξηγείστε γιατί το προγραμματισμένο σχέδιο κινητικότητας είναι συναφές με τη στρατηγική διεθνοποίησης των εμπλεκόμενων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (τόσο στις Χώρες Προγράμματος όσο και στις Χώρες Εταίρους). Αιτιολογήστε την/τις προτεινόμενη/νες κατηγορία/ίες (φοιτητές και/ή προσωπικό).

 F.1.2. Quality of the cooperation arrangements (Ποιότητα των ρυθμίσεων συνεργασίας)

Detail your previous experience of similar projects with higher education institutions in this Partner Country, if any, and explain how, for the planned mobility project, responsibilities, roles and tasks will be defined in the Inter-institutional Agreement.

Αναλύστε την πρότερη εμπειρία σας στο πλαίσιο παρόμοιων σχεδίων με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην εν λόγω Χώρα Εταίρο, εφόσον υπάρχει, και εξηγήστε πώς θα καθοριστούν στη Συμφωνία μεταξύ Ιδρυμάτων, οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι και τα καθήκοντα για το σχεδιαζόμενο σχέδιο κινητικότητας.

 F.1.3. Quality of project design and implementation (Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου)

Present the different phases of the mobility project and summarize what partner organizations plan in terms of selection of participants, the support provided to them and the recognition of their mobility period (in particular in the Partner Country). Bear in mind that certain flows may not be eligible. Please consult your National Agency’s website to know which limitations apply: http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm ΙMPORTANT WARNING: If your National Agency supports first and second cycle outgoing student mobility to countries in regions 6, 7, 8, 10 and 11 (see Programme Guide), make sure that you indicate in the box below how many students you plan to send at each study level (short, first, second or third cycle) and the total duration for all participants (month and extra days) under each study level.

Παρουσιάστε τις διαφορετικές φάσεις του σχεδίου κινητικότητας και συνοψίστε τα σχέδια των οργανισμών εταίρων σε ζητήματα επιλογής των συμμετεχόντων, την παρεχόμενη σε αυτούς υποστήριξη και την αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας (κυρίως στη Χώρα Εταίρο). Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ροές ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής σας Μονάδας για να μάθετε ποιοι περιορισμοί εφαρμόζονται: https://www.iky.gr/el/diethnhs-kinhtikothta-gia-foithtes-kai-proswpiko-anwtaths-ekpaideyshs.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η Εθνική σας Μονάδα υποστηρίζει εξερχόμενους φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου σε χώρες που βρίσκονται στις περιοχές 6,7,8,10 και 11 (βλ. Οδηγό Προγράμματος), βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε στο παρακάτω πλαίσιο τον αριθμό των φοιτητών που προβλέπετε να στείλετε σε κάθε κύκλο σπουδών (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο) και τη συνολική διάρκεια για όλους τους συμμετέχοντες (μήνες και επιπλέον ημέρες) σε κάθε κύκλο σπουδών.

F.1.4. Impact and dissemination (Αντίκτυπος και διάδοση)

Explain the desired impact of the mobility project on participants, beneficiaries, partner organizations and at local, regional and national levels. Describe the measures which will be taken to disseminate the results of the mobility project at faculty and institution levels, and beyond where applicable, in both the Programme and Partner Countries.

Εξηγήστε τον επιθυμητό αντίκτυπο του σχεδίου κινητικότητας στους συμμετέχοντες, δικαιούχους, εταίρους οργανισμούς και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Περιγράψτε τα μέτρα που θα λάβετε για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κινητικότητας σε επίπεδο Σχολής και Ιδρύματος, και πέρα από αυτά κατά περίπτωση, τόσο στις Χώρες του Προγράμματος όσο και στις Χώρες Εταίρους.

Τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συνάψουν διμερή συμφωνία με πανεπιστήμιο Χώρας-Εταίρου θα πρέπει κατ’ αρχήν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και να απαντήσουν σε συνεργασία με τους εταίρους τους τις παραπάνω ποιοτικές ερωτήσεις.  Για την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών εταίρων η Ε.Ε. έχει συντάξει σχετικό ενημερωτικό έντυπο.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για την ίδια χώρα-εταίρο, δηλαδή αν επιδιώκονται συνεργασίες με το ίδιο ή με περισσότερα του ενός πανεπιστήμια της ίδιας χώρας-εταίρου, τα μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ συνεννοούνται για την απάντηση των ποιοτικών αυτών ερωτήσεων και συντάσσουν από κοινού το σχέδιο συνεργασίας με τη χώρα-εταίρο.

Οι αξιολογητές αξιολογούν το σχέδιο αυτό ως ενιαίο και όχι μεμονωμένα κάθε επιμέρους προτεινόμενη συνεργασία. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται με βάση ποιοτικά κριτήρια.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται και ανάλογα με το περιεχόμενο της αξιολόγησης είναι δυνατή στη συνέχεια η υπογραφή των διμερών συμφωνιών. Υπογράφοντας τη Συμφωνία, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+. Στη συνέχεια μπορούν να πραγματοποιηθούν από και προς πανεπιστήμια των Χωρών Εταίρων οι εγκεκριμένες ανταλλαγές.

Προκειμένου το προς υποβολή σχέδιο να έχει πιθανότητες θετικής αξιολόγησης, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: