Κινητικότητα διδακτικού και λοιπού προσωπικού για επιμόρφωση

Ορισμός και στόχοι

Η διαχείριση της επιχορήγησης της κινητικότητας για επιμόρφωση διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που διατίθεται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ διεξάγεται από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού, εν προκειμένω από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, η διαδικασία για την επιχορήγηση διδακτικού και λοιπού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση στο εξωτερικό και το ύψος της μπορεί να ποικίλλουν. Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού διαθέτουν τα κονδύλια στο προσωπικό των Ιδρυμάτων έμμεσα μέσω του Πανεπιστημίου αποστολής.

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων κινητικότητας με σκοπό την επιμόρφωση είναι:

  • η προσφορά στο προσωπικό των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ευκαιριών επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης
  • η προαγωγή της ανταλλαγής εμπειριών, μεταφοράς τεχνογνωσίας, απόκτησης δεξιοτήτων σε αντίστοιχο αντικείμενο στον Οργανισμό Υποδοχής
  • η παροχή ευκαιριών στα μέλη του προσωπικού ώστε να επωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα επιμόρφωσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

Η κινητικότητα για επιμόρφωση αφορά όλο το προσωπικό του Γ.Π.Α. και μπορεί να γίνει:

Α) Σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον νέο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο έλεγχος του σημείου αυτού μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. (updated list of awarded institutions) https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2014_en

Β) Σε δημόσιο/ιδιωτικό φορέα που βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

   – δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση

   – δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου

   – ερευνητικό ινστιτούτο

   – μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ κλπ.

 

Οι χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία), η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία, η Σερβία καθώς επίσης και οι Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (όπως αυτά ορίζονται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EC).

Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης στο εξωτερικό (εξαιρουμένων των συνεδρίων) και περιόδων επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)/παρατήρησης/κατάρτισης σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας.  Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από την Επιτροπή ERASMUS+ βάσει του Προγράμματος Επιμόρφωσης που θα υποβληθεί με την αίτηση και από το οποίο να απορρέουν τα περισσότερα οφέλη για το Ίδρυμα.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνάφεια του προτεινόμενου προγράμματος επιμόρφωσης και των καθηκόντων του αιτούντος στη θέση που υπηρετεί στο Γ.Π.Α. Προτεραιότητα δίνεται κατά σειρά:

  • σε όσους κατά τα προηγούμενα έτη δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ή έχουν το μικρότερο αριθμό συμμετοχών. Επισημαίνεται ότι εάν ένας υποψήφιος έχει στο παρελθόν μετακινηθεί με το Πρόγραμμα αλλά δεν έλαβε επιχορήγηση, η μετακίνηση αυτή δε συνυπολογίζεται στον αριθμό μετακινήσεών του.
  • στους υποψήφιους του διοικητικού προσωπικού (δεδομένου ότι οι διδάσκοντες μπορούν να κάνουν χρήση και της δράσης «Κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία» μεταξύ των οποίων προηγούνται οι αρχαιότεροι. Λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο Γ.Π.Α.
  • στους διδάσκοντες των κατώτερων βαθμίδων.

Οικονομική ενίσχυση

Στόχος της επιχορήγησης είναι η συνδρομή στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η επιμόρφωση στο εξωτερικό. Το ύψος της χρηματοδότησης που διατίθεται στο προσωπικό από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού εξαρτάται από παράγοντες όπως ο αριθμός του εξερχόμενου προσωπικού ο οποίος δηλώνεται στην αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη Θεσμικής Σύμβασης των Πανεπιστημίων, η διάρκεια του προς χρηματοδότηση έργου, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κλπ.

Η διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως δύο μήνες, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης. Ωστόσο, με βάση τη διαθέσιμη χρηματοδότηση του Γ.Π.Α. από την Εθνική Μονάδα, η διάρκεια μιας περιόδου επιμόρφωσης μπορεί να είναι από 2 έως και 4 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες. Η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι σε κάθε περίπτωση 8 ώρες. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης του μετακινούμενου προκύπτει προσθέτοντας το ποσό των δαπανών ταξιδιού και το ποσό των ατομικών δαπανών.

Το ποσό των ατομικών δαπανών υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών της κινητικότητας με το ποσό που ισχύει ανά ημέρα για την χώρα υποδοχής.  Ο αριθμός των ημερών κινητικότητας περιλαμβάνει μόνο τις ημέρες επιμόρφωσης.

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει της χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο που βρίσκεται το Ίδρυμα αποστολής και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (OnLine) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en. Ωστόσο ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει μετά την επιστροφή του τις κάρτες επιβίβασης για το ταξίδι που αφορά στη μετακίνηση προς και από τον φορέα υποδοχής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ STΤ)

ΕΝΤΥΠΑ

Σύμβαση Προσωπικού για επιμόρφωση

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Staff Mobility Agreement for training)

Δελτίο Ατομικού Λογαριασμού

Φόρμα ατομικών στοιχείων

Υπεύθυνη Δήλωση

Δήλωση Συναίνεσης για ανάρτηση προσωπικών στοιχείων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *