Σπουδές ICM

Μετακινούμενοι μέσω της Διεθνούς Κινητικότητας μπορεί να είναι:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Υποψήφιοι διδάκτορες

Η διάρκεια μετακίνησης με σκοπό τις σπουδές είναι από 3 έως και 12 μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές στο εξωτερικό έχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), αρκεί:

  • Να είναι Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Να έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών τους και να έχουν επιτύχει στα 2/3 των μαθημάτων του (μόνο για προπτυχιακούς φοιτητές) ή να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο εξάμηνο σπουδών τους (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
  • Να έχουν αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας διδασκαλίας (συνήθως της Αγγλικής) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European Framework of Reference for Languages, δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων τίθενται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του σχεδίου της κάθε χώρας χωριστά και αναφέρονται στην εκάστοτε σχετική προκήρυξη.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή μελών ΔΕΠ, όπως αυτή αναφέρεται στην εκάστοτε σχετική προκήρυξη.

Οι μετακινούμενοι φοιτητές προς τις χώρες Εταίρους επιχορηγούνται με 700€/μήνα για έξοδα διαβίωσης. Επίσης λαμβάνουν αποζημίωση για δαπάνες μετακίνησης οι οποίες υπολογίζονται με βάση την χιλιομετρική απόσταση με την βοήθεια του διαδικτυακού (OnLine) εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε. στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό
Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1.999 χιλιομέτρων 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2.000 και 2.999 χιλιομέτρων 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3.000 και 3.999 χιλιομέτρων 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4.000 και 7.999 χιλιομέτρων 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8.000 χιλιομέτρων 1.500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης του δικαιούχου προκύπτει προσθέτοντας το ποσό των ατομικών δαπανών και το ποσό των δαπανών ταξιδιού και χορηγείται σε δύο δόσεις.

Οι φοιτητές που μετακινούνται προς τις χώρες Εταίρους ενδέχεται να πρέπει να λάβουν θεώρηση (visa) για την μετακίνησή τους στο εξωτερικό. Αποτελεί ευθύνη των δικαιούχων να μεριμνήσουν εγκαίρως για  τις απαιτούμενες διαδικασίες.  Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις θεωρήσεις για τους Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/theoriseis-gia-ellines-pou-taxidevoun-sto-exoteriko/

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ