Πρακτική εξάσκηση

Erasmus-Placement

Oρισμός και στόχοι

Η διαχείριση των υποτροφιών κινητικότητας φοιτητών για πρακτική εξάσκηση που διατίθενται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ διεξάγεται από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού, εν προκειμένω από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, οι διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών, καθώς και το ύψος τους μπορεί να ποικίλλουν. Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν υποτροφίες άμεσα στους φοιτητές, συνήθως όμως τις χορηγούν έμμεσα, μέσω του Πανεπιστημίου αποστολής.

Ο Φορέας Υποδοχής για πρακτική εξάσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Student Mobility for Placements δύναται να είναι:

 • Ιδιωτική Επιχείρηση
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο
 • Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
 • Διεθνής οργανισμός
 • Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ
 • Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων των 28 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία), της Τουρκίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας  και των Υπερπόντιων χωρών & εδαφών (όπως αυτές ορίζονται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EC).

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική εξάσκηση φοιτητών:

−όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών (πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

−φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί (προς αποφυγήν πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).

Οι στόχοι της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική εξάσκηση στο πλαίσιο του ERASMUS+ είναι:

 • η παροχή ευκαιριών σε φοιτητές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
 • η συμβολή στον εμπλουτισμό της κοινωνίας γενικότερα, με την ανάπτυξη νέων ατόμων με υψηλή εξειδίκευση, ευρείες αντιλήψεις και διεθνή εμπειρία, που θα αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος,
 • η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου πρακτικής εξάσκησης στο εξωτερικό σε φοιτητές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.

Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ for placements πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Ø  Η περίοδος πρακτικής εξάσκησης στον Οργανισμό Υποδοχής κυμαίνεται μεταξύ 2 και 12 μηνών, και πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Ø  Η περίοδος πρακτικής εξάσκησης στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το Πανεπιστήμιο προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου πρακτικής εξάσκησης στο εξωτερικό. Μετά το πέρας της περιόδου πρακτικής εξάσκησης στο εξωτερικό, ο Οργανισμός Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον εισερχόμενο φοιτητή και στο Πανεπιστήμιο προέλευσης επίσημη βεβαίωση με την οποία θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του συμφωνημένου προγράμματος πρακτικής εξάσκησης. Με την επιστροφή του δικαιούχου, το Ίδρυμα προέλευσης εκδίδει με ευθύνη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πιστοποιητικό αναγνώρισης της πρακτικής εξάσκησης που ο δικαιούχος πραγματοποίησε, το οποίο προωθείται στο αρμόδιο Τμήμα Μηχανογράφησης που ενημερώνει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας του υποτρόφου.

Ø  Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

 • 80% εντός 30 ημερών από την θέση σε ισχύ της σύμβασης μεταξύ Ιδρύματος-φοιτητή και εφόσον είναι εφικτό πριν την αναχώρηση του δικαιούχου στο εξωτερικό και
 • 20% μετά την επιστροφή του δικαιούχου και εντός 45 ημερών, εφόσον ο δικαιούχος ολοκληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ø  Εξακολουθούν να λαμβάνουν τυχόν εθνικές υποτροφίες και δάνεια.

 Ø Οφείλουν οι ίδιοι να βρουν φορέα κατάρτισης είτε ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α. όπου είναι αναρτημένος πίνακας πιθανών φορέων πρακτικής εξάσκησης είτε από το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο ERASMUS+ του Τμήματός τους πριν υποβάλλουν στο φορέα σχετικό αίτημα, ώστε να υπάρχει ικανό διάστημα για τη σχετική αλληλογραφία και την προετοιμασία της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν στο φορέα που τους ενδιαφέρει ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να πραγματοποιήσουν πρακτική εξάσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Student Mobility for Placements, περιγράφουν το αντικείμενο/ειδικότητά τους και προσδιορίζουν την χρονική περίοδο που τους εξυπηρετεί.

Ø Οι Εθνικές Μονάδες διαθέτουν στα Ιδρύματα αποστολής άδειες παρακολούθησης διαδικτυακού μαθήματος βελτίωσης της γλωσσικής επάρκειας οι οποίες κατανέμονται σε όσους φοιτητές δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός διαθέσιμων αδειών.

Ø Υποβάλλονται σε διαδικτυακή αξιολόγηση της  γλωσσικής  ικανότητας στην κύρια γλώσσα διδασκαλίας πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας ή όποτε συμφωνηθεί με το Γ.Π.Α. (εξαιρούνται όσοι έχουν ως μητρική γλώσσα μια από τις γλώσσες που διατίθενται από το διαδικτυακό εργαλείο), αλλά μετακινούνται στο εξωτερικό ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αυτής.

 Ø  Μεριμνούν οι ίδιοι για την έκδοση visa. Όλες οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παρέχει τυχόν απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις σπουδών.

Ø  Οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και προσωπικό ατύχημα. Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για περιπτώσεις δαπανών όπως επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού.

Ø  Μεριμνούν οι ίδιοι για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=el της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το έντυπο της αίτησης διατίθεται στον ιστότοπο http://www.ggka.gr/e111_main.htm της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, μεριμνούν οι ίδιοι για την ασφάλισή τους για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και προσωπικό ατύχημα, το δε Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.

Ø  Μεριμνούν οι ίδιοι για την εξεύρεση διαμονής στο εξωτερικό (διαμερίσματα, σύλλογοι ESN κλπ). Εφόσον είναι εφικτό, το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο σύλλογος ESN-AUA φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους με φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό στο παρελθόν ή με μέλη των αντίστοιχων συλλόγων ESN του εξωτερικού. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://aua.esngreece.gr/.

Κριτήρια επιλεξιμότητας (για την απόκτηση της ιδιότητας του «φοιτητή ERASMUS+»)

Οι φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ for Placements, θεωρούνται «φοιτητές ERASMUS+» εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ανεξαρτήτως του κατά πόσον λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας φοιτητή ERASMUS+):

 1. είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+
 2. είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού

Δικαίωμα συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν και:

 • Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν (είτε για σπουδές είτε για πρακτική εξάσκηση) μέσω του Προγράμματος  «Δια Βίου Μάθηση/Erasmus». Το συνολικό διάστημα της μετακίνησης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες (αφορά φοιτητές του 1ου κύκλου σπουδών) ή τους 12 μήνες (αφορά φοιτητές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών).
 • Οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει την αίτησή τους όσο έχουν ακόμη τη φοιτητική ιδιότητα.

Ειδικότερα για τους Προπτυχιακούς φοιτητές:

 • Η πρακτική εξάσκηση αρχίζει από το 6ο εξάμηνο (Συνεδρία Συγκλήτου 495/16.03.2016). Συνεπώς, οι υποψήφιοι του 5ου και 7ου εξαμήνου μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση μόνον μετά το τέλος της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο).
 • Οι φοιτητές 9ου εξαμήνου και οι επί πτυχίω μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση μετά το τέλος της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου.

Οικονομική ενίσχυση

Ο αριθμός υποτροφιών κινητικότητας που χορηγούνται σε φοιτητές ERASMUS+ από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που περιλαμβάνονται στην αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη Θεσμικής Σύμβασης των Πανεπιστημίων, από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, από την ισορροπία ροής φοιτητών μεταξύ των χωρών και των διαφόρων κλάδων, από το ποσοστό απορρόφησης της χρηματοδότησης του Ιδρύματος κατά τα δύο τελευταία έτη, από τη διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές κτλ.

Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας για πρακτική εξάσκηση καθορίζεται ετησίως από την Εθνική Μονάδα και διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η υποτροφία είναι συμπληρωματική και συμβάλλει στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της περιόδου πρακτικής εξάσκησης στο εξωτερικό λόγω της διαφοράς του κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας υποδοχής. Το μέσο μηνιαίο ποσό για τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική εξάσκηση είναι υψηλότερο του αντίστοιχου προβλεπόμενου για περιόδους σπουδών, δεδομένου ότι η επιχείρηση στη χώρα υποδοχής μπορεί να μην προσφέρει τις διευκολύνσεις που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής.

Απαραίτητα βήματα που απαιτούνται από τον φοιτητή για την χορήγηση χρηματοδότησης Erasmus+ για πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *