Σύναψη διμερών συμφωνιών

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ είναι δυνατόν να συναφθούν Διμερείς Συμφωνίες ακαδημαϊκής συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια οι οποίες αφορούν την κινητικότητα φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη Διμερούς Συμφωνίας είναι να έχει απονεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ίδρυμα – εταίρο ο νέος Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο έλεγχος του σημείου αυτού μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. (updated list of awarded institutions) https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2014_en.

Οι Διμερείς Συμφωνίες ρυθμίζουν τον αριθμό των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ που μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε γλωσσική επάρκεια και παρέχουν πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα.

IMG_1942

Οι χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία), η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία, καθώς επίσης και οι Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (όπως ορίζονται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EC,  Παράρτημα Ι).

Ο κατάλογος με τις συναφθείσες έως σήμερα Συμφωνίες του Γ.Π.Α. είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/?page_id=520  του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το Γ.Π.Α. συνάπτει Διμερείς Συμφωνίες σε επίπεδο Τμήματος και όχι Πανεπιστημίου. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρεται να συνάψει νέα διμερή συμφωνία με Α.Ε.Ι. των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει:

  1. Να συμφωνήσει με τους εταίρους τους όρους της συνεργασίας (αριθμό μετακινούμενων, διάστημα μετακίνησης, γνωστικό αντικείμενο κλπ). Ο κατάλογος με τους κωδικούς γνωστικών αντικειμένων (Fields of Education and Training, ISCED-F 2013) είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/tools/ isced-f_en.htm. Επισυνάπτεται προς διευκόλυνση ο σχετικός πίνακας.
  2. Να επικοινωνήσει με τους δυνητικούς εταίρους  προκειμένου να διερευνήσει την επιθυμία και των δύο πλευρών να δεχθούν την ανταλλαγή ενός αριθμού φοιτητών ή/και μελών ΔΕΠ
  3. Να συμπληρώσει κατάλληλα αίτηση συνεργασίας και να την υποβάλει (υπογεγραμμένη και από τον Τμηματικό Υπεύθυνο ERASMUS+) προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματός του.
  4. Να μεριμνήσει για τη συμπλήρωση στην αίτηση της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γ.Σ.  με την οποία εγκρίθηκε από το Τμήμα (απαιτείται και σφραγίδα της  Γραμματείας του Τμήματος) και να την προσκομίσει στο  Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωσή της.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *