Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΚΕ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων με τίτλο: «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+/Ανώτατη Εκπαίδευση (Αριθμός Σύμβασης (2016-1-EL01-KA103-022748)» και «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα (Αριθμός Σύμβασης 2015-1-EL01-KA107-013756)»  που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Σπουδών και Προσωπικού κ. Επαμεινώνδα Παπλωματά, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη των εν λόγω έργων) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.220,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου 2016

Αναλυτικά η προκήρυξη