Εκδόσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Διεθνείς Δράσεις Erasmus+

Όλες οι ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διεθνείς δράσεις Erasmus+  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/library_en

Οι εν λόγω εκδόσεις κρίνονται ιδιαιτέρως χρήσιμες για τους μελλοντικούς Έλληνες δικαιούχους, καθώς εμπεριέχουν προτάσεις/παραδείγματα/ιδέες σχεδίων προς υλοποίηση.