Σύναψη Διμερών Συμφωνιών με ΑΕΙ των χωρών του Προγράμματος και τρίτων χωρών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου 2022