Σπουδαστικά δάνεια στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+

Χορηγούνται δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανία, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individua… και στα αρχεία Master Degrees Loans και New Erasmus+ Master Loan Scheme.