Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Σύντομη περιγραφή – Σκοπός

Οι Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις έχουν σαν κύριο στόχο να βοηθήσουν τα  Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να δημιουργήσουν επαφές με δυνητικούς εταίρους αποσκοπώντας:

 1. Στη σύναψη νέων διμερών συμφωνιών (όχι ανανεώσεων) σχετικά με την κινητικότητα των φοιτητών και/ή του διδακτικού και λοιπού προσωπικού
 2. Στην τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση Erasmus
 3. Στη δημιουργία Εντατικών Προγραμμάτων Erasmus
 4. Στη δημιουργία δικτύων Erasmus
 5. Στη δημιουργία πολυμερών σχεδίων Erasmus
 6. Στη δημιουργία συνοδευτικών μέτρων Erasmus

Για να μπορέσει ένα Ίδρυμα  Ανώτατης Εκπαίδευσης να υποβάλλει αίτηση για επιχορήγηση Προπαρασκευαστικής Επίσκεψης, οφείλει να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC).

Η επιχορήγηση που δίδεται για προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίσκεψη:

 • Σε ένα ή περισσότερα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης -δυνητικούς εταίρους (τα  Ιδρύματα  Ανώτατης Εκπαίδευσης που δέχονται την επίσκεψη δεν είναι απαραίτητο να έχουν EUC),
 • Σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό.

Επιπλέον, οι επιχορηγήσεις για προπαρασκευαστικές επισκέψεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για συμμετοχή σε σεμινάρια «εύρεσης εταίρων» που διοργανώνονται από μια Εθνική Μονάδα.

Τα εν λόγω σεμινάρια ανακοινώνονται τακτικά στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπευθύνους της Εθνικής Μονάδας – Ι.Κ.Υ. για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Επιλέξιμα ιδρύματα – Επιλέξιμη περίοδος υλοποίησης – Διάρκεια

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

 • Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC)
 • Όμιλοι τοποθέτησης φοιτητών για πρακτική άσκηση Erasmus, κάτοχοι Πιστοποιητικού  Ομίλου τοποθέτησης φοιτητών για πρακτική άσκηση Erasmus.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί;

 • Φυσικά Πρόσωπα που εργάζονται σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS
 • Φυσικά Πρόσωπα που εργάζονται σε Όμιλο τοποθέτησης φοιτητών για πρακτική άσκηση Erasmus.

Για να είναι ένας φορέας επιλέξιμος πρέπει να πραγματοποιήσει προπαρασκευαστική επίσκεψη  σε φορέα, με τον οποίο δεν προϋπάρχει συνεργασία στο πλαίσιο του Erasmus. Διευκρινίζεται ειδικότερα ότι δεν πρέπει να υπάρχει διμερής συμφωνία (bilateral agreement) με το Ίδρυμα Υποδοχής, ακόμη και αν αυτή αφορά άλλο Τμήμα ή γνωστικό αντικείμενο. Το αιτούν Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης βεβαιώνει εγγράφως ότι συντρέχει η προϋπόθεση αυτή και η βεβαίωση αυτή κατατίθεται μαζί με την αίτηση.

Συνήθως χρηματοδοτείται ένα μόνον άτομο ανά επίσκεψη, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να δοθεί επιχορήγηση σε δύο άτομα από το ίδιο ίδρυμα για να πραγματοποιήσουν από κοινού επίσκεψη. Επιχορηγείται μία μόνο επίσκεψη για κάθε δυνητικό σχέδιο. Αιτήσεις για προπαρασκευαστικές επισκέψεις δεν γίνονται δεκτές μετά την υποβολή αίτησης για το αντίστοιχο σχέδιο. 

Η προπαρασκευαστική επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από Ιούνιο έως Ιανουάριου εκάστου έτους και η διάρκεια της μπορεί να είναι από 1 έως 5 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Κοινοτική επιχορήγηση

Η κοινοτική επιχορήγηση καλύπτει έως και το 100% των δαπανών ταξιδιού (εισιτήρια οικονομικής θέσης) και τις δαπάνες διαβίωσης ενός (και μόνον κατ’ εξαίρεση δύο) εκπροσώπου του αιτούντος Ιδρύματος ή οργανισμού για τη συμμετοχή σε προπαρασκευαστική επίσκεψη σε δυνητικό/ούς εταίρο/ους (βάσει πίνακα αποζημιώσεων δαπανών διαβίωσης ανά χώρα προορισμού) ή το κόστος συμμετοχής σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής, διατροφής και συμμετοχής στις κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων), όπως ορίζεται κατά περίπτωση από τη διοργανώτρια Εθνική Μονάδα.

Εθνικές προτεραιότητες

Το Ι.Κ.Υ. ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση έχει θέσει τις παρακάτω εθνικές προτεραιότητες για τις Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις ERASMUS.

1. Πέντε επιπλέον βαθμούς θα λάβουν αιτήσεις Προπαρασκευαστικών Επισκέψεων από ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία εδρεύουν στις κάτωθι περιφέρειες:

-Βόρειο Αιγαίο

-Δυτική Μακεδονία

-Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

-Ιόνια Νησιά

-Ήπειρος

2. Δύο επιπλέον βαθμούς θα λάβουν οι αιτήσεις τμημάτων που δεν έχουν λάβει μέρος σε προπαρασκευαστική επίσκεψη τα τελευταία δύο χρόνια.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων

Απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις προπαρασκευαστικές επισκέψεις είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση http://www.iky.gr/kinitikotita-gia-proswpiko-idrimatwn-anwtatis-ekpaideysis

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *