Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία

Ορισμός και στόχοι

Η διαχείριση των υποτροφιών κινητικότητας των καθηγητών, οι οποίες χορηγούνται από την δράση ERASMUS, διεξάγεται από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού εν προκειμένω από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, οι διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών, καθώς και το ύψος τους μπορεί να ποικίλλουν. Οι υποτροφίες χορηγούνται συνήθως μέσω του Πανεπιστημίου αποστολής, δηλαδή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.). Ενθαρρύνεται η κινητικότητα μεταξύ Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικευμένων σε νέους τρόπους διδασκαλίας, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και «συμβατικών» πανεπιστημίων.

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων κινητικότητας Καθηγητών ERASMUS είναι:

 • η προσφορά στους καθηγητές ευκαιριών επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης,
 • η ενθάρρυνση των Πανεπιστημίων να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν το φάσμα και το περιεχόμενο των προσφερόμενων κύκλων μαθημάτων,
 • η παροχή δυνατότητας σε φοιτητές, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας, να επωφεληθούν από τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη του διδακτικού προσωπικού Πανεπιστημίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
 • η παγίωση δεσμών μεταξύ Ιδρυμάτων διαφόρων χωρών,
 • η προαγωγή της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους.

Τα διδακτικά καθήκοντα κανονικά θα έχουν διάρκεια μίας εβδομάδας ή τουλάχιστον 5 διδακτικών ωρών, αλλά μπορεί να διαρκούν μέχρι και έξι εβδομάδες.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι διδάσκοντες, οι οποίοι πραγματοποιούν περίοδο διδασκαλίας σε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, πρέπει να ενσωματώνονται πλήρως στο Τμήμα ή στη σχολή του Ιδρύματος υποδοχής. Κατά συνέπεια:

 • οι καθηγητές, οι οποίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της κινητικότητας, πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στον αριθμό που δηλώνεται στην αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη Θεσμικής Σύμβασης του Πανεπιστημίου αποστολής.
 • οι ανωτέρω εργασίες βασίζονται στις Διμερείς Συμφωνίες (Bilateral Agreements).
 • τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και οι επισκέπτες καθηγητές πρέπει να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων το πρόγραμμα των παραδόσεων, το οποίο θα ακολουθήσουν οι καθηγητές.
 • κατά τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε εργασίες στο πλαίσιο της κινητικότητας, οι οποίες επιπλέον:
 • θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέου διδακτικού υλικού,
 • θα χρησιμοποιηθούν για την παγίωση και την επέκταση των δεσμών μεταξύ Τμημάτων και Σχολών και για την προπαρασκευή σχεδίων μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου αποστολής και του Πανεπιστημίου υποδοχής.

Οικονομική ενίσχυση

Στόχος των κοινοτικών υποτροφιών είναι η συνδρομή στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η διδασκαλία στο εξωτερικό. Ο αριθμός των υποτροφιών κινητικότητας που χορηγούνται στους καθηγητές από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού εξαρτάται από παράγοντες όπως ο αριθμός των εξερχομένων καθηγητών, ο οποίος δηλώνεται στην αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη Θεσμικής Σύμβασης των Πανεπιστημίων, η διάρκεια του προς χρηματοδότηση διδακτικού έργου, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, η ισόρροπη ροή καθηγητών μεταξύ των χωρών και των διαφόρων κλάδων, η διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για μετακινήσεις που έχουν ως σκοπό την διδασκαλία σε  συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Εταίρους στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ΕΡΑΣΜΟΣ). Οι μετακινήσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Η διάρκεια των περιόδων διδασκαλίας προβλέπεται κάθε φορά στις Διμερείς Συμφωνίες και δεν υπερβαίνει την μία εβδομάδα. Όταν αυτή είναι μικρότερη από την κανονική διάρκεια της μιας (εργάσιμης) εβδομάδας, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 διδακτικές ώρες.

Το τελικό ποσό υποτροφίας του διδάσκοντα προκύπτει προσθέτοντας το ποσό των δαπανών ταξιδιού και το ποσό των δαπανών διαβίωσης. Το ποσό των δαπανών ταξιδιού υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες εισιτηρίων στο σύνολό τους. Ο μετακινούμενος πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί τον οικονομικότερο τρόπο ταξιδίου. Το ποσό των δαπανών διαβίωσης υπολογίζεται με βάση την εβδομαδιαία ή ημερήσια αποζημίωση ανά χώρα υποδοχής την οποία ορίζει το ΙΚΥ.

Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες σκοπό έχουν να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. έξοδα ταξιδιού και πρόσθετες δαπάνες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία στο εξωτερικό.

Τα Πανεπιστήμια παροτρύνονται να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή προσωπικού με ειδικές ανάγκες στις δραστηριότητες κινητικότητας. Ο Οδηγός του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» ορίζει ως πρόσωπο με ειδικές ανάγκες τον πιθανό συμμετέχοντα του οποίου η ατομική σωματική ή ψυχική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που η συμμετοχή του στη δράση της κινητικότητας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την επιπλέον οικονομική βοήθεια. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το ανώτατο ποσό που καθορίζει η Ε.Ε. στην Ετήσια Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Πέραν τούτου το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» παρέχει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού της χώρας αποστολής, μετά από ανακοίνωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ERASMUS (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ STA) 

Πριν τη Μετακίνηση

 1. Αίτηση υποψηφίου συνοδευόμενη από
 • Πρόγραμμα διδασκαλίας εγκεκριμένο από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Για οικονομία χρόνου κατά την υποβολή της αίτησης το πρόγραμμα διδασκαλίας μπορεί να είναι είτε πρωτότυπο είτε σε μορφή .pdf, αλλά σε κάθε περίπτωση επίσημα υπογεγραμμένο/σφραγισμένο από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Εφόσον εγκριθεί η μετακίνηση του υποψηφίου και πριν την αναχώρησή του θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το τελικό πρόγραμμα υπογεγραμμένο/σφραγισμένο από τον Πανεπιστήμιο υποδοχής σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα, το αργότερο 30 ημέρες προ της αναχώρησής του ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος γα τις οικονομικές διευθετήσεις.
 • Άδεια απουσίας (εξασφαλίζοντας κατά τη διάρκεια της μετακίνησης την αναπλήρωση ή αντικατάσταση από άλλο μέλος ΔΕΠ των διδακτικών ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν).Στην περίπτωση που μία αίτηση δε συνοδεύεται από άδεια απουσίας, θα θεωρείται εμπρόθεσμη μόνον εφόσον συνοδεύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής σχετικού αιτήματος προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΓΠΑ. Ωστόσο η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής, εάν τελικά δεν υποβληθεί στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η άδεια απουσίας έως την ημερομηνία αξιολόγησης όλων των αιτήσεων.
 • Αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European Framework of Languages (δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του)
 1. Σύμβαση με τον διδάσκοντα.

 Μετα τη Μετακινηση

Με το τέλος της περιόδου κινητικότητας για διδασκαλία, ο δικαιούχος δεσμεύεται να υποβάλει στο ΓΠΑ:

 1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 5.
 2. Έκθεση του διδάσκοντος.
 3. Αντίγραφα των διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Υποδοχής ή οποιοδήποτε άλλο υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας.
 4. Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) (για να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη το εισιτήριο και να καλυφθεί το κόστος από τον ΕΛΚΕ θα πρέπει να είναι οικονομικής θέσης).

Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταθέσει τα παραπάνω έγγραφα εντός 20 ημερών από την επιστροφή του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *