Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση

Ορισμός και στόχοι

Η διαχείριση των υποτροφιών κινητικότητας για επιμόρφωση διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης διεξάγεται από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού εν προκειμένω από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, οι διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών καθώς και το ύψος τους μπορεί να ποικίλλουν. Οι υποτροφίες χορηγούνται μέσω του Πανεπιστημίου αποστολής, δηλαδή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων κινητικότητας με σκοπό την επιμόρφωση είναι:

 • η προσφορά στο προσωπικό των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ευκαιριών επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης
 • η προαγωγή της ανταλλαγής εμπειριών, μεταφοράς τεχνογνωσίας, απόκτησης δεξιοτήτων σε αντίστοιχο αντικείμενο στον Οργανισμό Υποδοχής
 • η παροχή ευκαιριών στα μέλη του προσωπικού ώστε να επωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα επιμόρφωσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι είναι όσοι εργάζονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι:

 • Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
 • Υπήκοοι άλλων χωρών εργαζόμενοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Η επιμόρφωση μπορεί να γίνει σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε επιχειρήσεις  των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε., της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της Ισλανδίας, της Τουρκίας, της Κροατίας, της Ελβετίας, της Τουρκίας και των Υπερπόντιων χωρών & εδαφών όπως αυτές ορίζονται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EC.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη, μια επιχείρηση πρέπει να ανταποκρίνεται στον ορισμό που περιέχεται στη νομική βάση του LLP (άρθρο 2, αρ. 25): «επιχείρηση: κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το νομικό καθεστώς ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργεί, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας». Ο ορισμός της «επιχείρησης» υποδηλώνει ότι, εκτός από εταιρίες, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι συμπράξεις και οι σύλλογοι/ενώσεις που έχουν τακτικές οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσεις.

Η κινητικότητα Erasmus με σκοπό την επιμόρφωση μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει οργανωμένες εβδομάδες επιμόρφωσης από τους Οργανισμούς Υποδοχής, πρακτική άσκηση για ανταλλαγή εμπειριών/μεταφορά τεχνογνωσίας/απόκτηση δεξιοτήτων σε αντίστοιχο αντικείμενο στον Οργανισμό Υποδοχής κλπ. Η γλωσσική κατάρτιση και η παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνδιασκέψεων μπορούν να συμπεριληφθούν στην κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση. Ωστόσο οι δραστηριότητες αυτές δεν πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των ημερών επιμόρφωσης που χρηματοδοτούνται και απαιτείται αιτιολόγηση αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο κα τη σημασία συμμετοχής του υποψηφίου.

Η διάρκεια των περιόδων επιμόρφωσης μπορεί να είναι από 5 εργάσιμες ημέρες έως 6 εβδομάδες.  Μία ελάχιστη διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή) συνιστάται ιδιαίτερα. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας.  Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από την Επιτροπή ERASMUS βάσει του Προγράμματος Επιμόρφωσης που υποβάλλεται με την αίτηση. Προτεραιότητα δίνεται κατά σειρά:

 1. σε όσους κατά τα προηγούμενα έτη δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ή έχουν το μικρότερο αριθμό συμμετοχών
 2. στους υποψήφιους του διοικητικού προσωπικού (δεδομένου ότι οι διδάσκοντες μπορούν να κάνουν χρήση και της δράσης «Κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία» και «Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις») μεταξύ των οποίων προηγούνται οι αρχαιότεροι
 3. στους διδάσκοντες των κατώτερων βαθμίδων

Οικονομική ενίσχυση

Στόχος των κοινοτικών υποτροφιών είναι η συνδρομή στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η μετακίνηση στο εξωτερικό, δηλαδή έξοδα ταξιδιού και πρόσθετες δαπάνες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Επισημαίνεται ότι οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία στο εξωτερικό.

Το τελικό ποσό υποτροφίας του μετακινούμενου προκύπτει προσθέτοντας το ποσό των δαπανών ταξιδιού και το ποσό των δαπανών διαβίωσης. Το ποσό των δαπανών ταξιδιού υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες εισιτηρίων στο σύνολό τους. Ωστόσο, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ένα μικρότερο ποσοστό που θα καταβληθεί για τις δαπάνες ταξιδιού στην περίπτωση που το χορηγούμενο από το ΙΚΥ ποσό δεν θα επαρκεί για να καλύψει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας. Ο μετακινούμενος πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί τον οικονομικότερο τρόπο ταξιδίου. Το ποσό των δαπανών διαβίωσης υπολογίζεται με βάση την εβδομαδιαία ή ημερήσια αποζημίωση ανά χώρα υποδοχής την οποία ορίζει το ΙΚΥ  και καταβάλλεται μόνον για ημέρες εργασίας ή ταξιδίου.

Τα Πανεπιστήμια παροτρύνονται να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή προσωπικού με ειδικές ανάγκες στις δραστηριότητες κινητικότητας. Ο Οδηγός του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» ορίζει ως πρόσωπο με ειδικές ανάγκες τον πιθανό συμμετέχοντα του οποίου η ατομική σωματική ή ψυχική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που η συμμετοχή του στη δράση της κινητικότητας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την επιπλέον οικονομική βοήθεια. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το ανώτατο ποσό που καθορίζει η Ε.Ε. στην Ετήσια Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Πέραν τούτου το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» παρέχει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού της χώρας αποστολής, μετά από ανακοίνωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ERASMUS (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ STΤ)

Πριν τη Μετακίνηση

 1. Αίτηση υποψηφίου συνοδευόμενη από:
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης εγκεκριμένο από το Φορέα Υποδοχής. Θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά βάση τα ακόλουθα: στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες που θα αποκτηθούν, προβλεπόμενες δραστηριότητες και ει δυνατόν πρόγραμμα της περιόδου επιμόρφωσης. Για οικονομία χρόνου κατά την υποβολή της αίτησης το πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορεί να είναι είτε πρωτότυπο είτε σε μορφή .pdf, αλλά σε κάθε περίπτωση επίσημα υπογεγραμμένο/σφραγισμένο από τον οργανισμό υποδοχής. Εφόσον εγκριθεί η μετακίνηση του υποψηφίου και πριν την αναχώρησή του θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το τελικό πρόγραμμα υπογεγραμμένο/σφραγισμένο από τον Οργανισμό υποδοχής σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα, το αργότερο 30 ημέρες προ της αναχώρησής του ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος γα τις οικονομικές διευθετήσεις.
 • Αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας επιμόρφωσης σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European Framework of Languages (δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του)
 • Άδεια απουσίας (ή Αριθ. Πρωτ. αιτήματος προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος)
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από τη Δ/νση Διοικητικού (ή Αριθ. Πρωτ. αιτήματος προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος)
 1. Σύμβαση με τον υπότροφο.

 Μετα την Μετακινηση

Με το τέλος της περιόδου κινητικότητας για επιμόρφωση, ο δικαιούχος δεσμεύεται να υποβάλει στο ΓΠΑ:

 1. Βεβαίωση του Ιδρύματος/επιχείρησης Υποδοχής υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Τμήματος/διευθυντή επιχείρησης στο οποίο/στην οποία πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η περίοδος επιμόρφωσης στο εξωτερικό
 2. Έκθεση του δικαιούχου σε έντυπο που παρέχεται από το Ίδρυμα Προέλευσης
 1. Παραστατικά εισιτηρίων τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa). Επισημαίνεται ότι για να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη το εισιτήριο, θα πρέπει να είναι οικονομικής θέσης.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταθέσει τα παραπάνω έγγραφα εντός 20 ημερών από την επιστροφή του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *