Σπουδές

EaC_LLP_Erasmus_01Ορισμός και στόχοι

Η διαχείριση των υποτροφιών κινητικότητας φοιτητών που διατίθενται από την Δράση ERASMUS διεξάγεται από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού, εν προκειμένω από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, οι διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών, καθώς και το ύψος τους μπορεί να ποικίλουν. Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν υποτροφίες άμεσα στους φοιτητές, συνήθως όμως τις χορηγούν έμμεσα, μέσω του Πανεπιστημίου αποστολής.

Μέσω του LLP/Erasmus Student Mobility for Studies δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να πραγματοποιούν σπουδές (μαθήματα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή μελέτη/διδακτορική διατριβή) σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε., της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της Ισλανδίας, της Τουρκίας, της Κροατίας, της Ελβετίας και των Υπερπόντιων χωρών και εδαφών όπως αυτές ορίζονται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EC με τα οποία το Ίδρυμα προέλευσης έχει συνάψει Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας.

Οι στόχοι της κινητικότητας φοιτητών στο πλαίσιο του ERASMUS είναι:

 • η παροχή ευκαιριών σε φοιτητές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών,
 • ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του Ιδρύματος υποδοχής,
 • η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων, τα οποία ανταλλάσσουν φοιτητές,
 • η συμβολή στον εμπλουτισμό της κοινωνίας γενικότερα, με την ανάπτυξη νέων ατόμων με υψηλή εξειδίκευση, ευρείες αντιλήψεις και διεθνή εμπειρία, που θα αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος,
 • η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε φοιτητές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.

Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν σπουδές στο εξωτερικό στο πλαίσιο της Δράσης ERASMUS for studies πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • οι ανταλλαγές των φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες («Bilateral Agreements»)
 • η περίοδος σπουδών, η οποία πραγματοποιείται στο Ίδρυμα εταίρο, κυμαίνεται μεταξύ 3 και 12 μηνών, και πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους
 • η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου προέλευσης
 • η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το Πανεπιστήμιο προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό.Πριν την αναχώρηση του φοιτητή, υπογράφεται Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) που περιγράφει με λεπτομέρειες το περιεχόμενο των σπουδών στο εξωτερικό. Μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση  της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το  Ίδρυμα Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον δικαιούχο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (transcript of records) στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνηθέντος, με τη Συμφωνία Σπουδών, προγράμματος και θα αναγράφεται η βαθμολογία του δικαιούχου. Με την επιστροφή του δικαιούχου, το Ίδρυμα προέλευσης εκδίδει με ευθύνη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πιστοποιητικό αναγνώρισης των σπουδών που ο δικαιούχος πραγματοποίησε (μαθήματα που παρακολούθησε και στα οποία επιτυχώς εξετάσθηκε στο εξωτερικό, πρακτική άσκηση, πτυχιακή μελέτη) το οποίο προωθείται στο αρμόδιο Τμήμα Μηχανογράφησης που ενημερώνει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας του υποτρόφου.
 • Η υποτροφία καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

 –> 80% εντός 30 ημερών από την θέση σε ισχύ της σύμβασης μεταξύ Ιδρύματος-φοιτητή και εφόσον είναι εφικτό πριν την  αναχώρηση του δικαιούχου στο εξωτερικό και

 –>20% μετά την επιστροφή του δικαιούχου και εντός 30 ημερών, εφόσον ο δικαιούχος ολοκληρώσει με επιτυχία τις  υποχρεώσεις του στο εξωτερικό και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • στο Πανεπιστήμιο υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κ.λπ.. Παρά ταύτα, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κ.λπ., εξίσου με τους λοιπούς σπουδαστές. Το Ίδρυμα αποστολής μπορεί να συνεχίσει να χρεώνει δίδακτρα στους εξερχόμενους φοιτητές του
 • εξακολουθούν να λαμβάνουν τυχόν εθνικές υποτροφίες και δάνεια.
 • μεριμνούν οι ίδιοι για την έκδοση visa. Όλες οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παρέχει τυχόν απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις σπουδών
 • μεριμνούν οι ίδιοι για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=el  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το έντυπο της αίτησης διατίθεται στον ιστότοπο http://www.ggka.gr/e111_main.htm  της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Μεριμνούν οι ίδιοι για την εξεύρεση διαμονής στο εξωτερικό (εστίες Ιδρυμάτων υποδοχής, διαμερίσματα, σύλλογοι ESN κλπ). Εφόσον είναι εφικτό, το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο σύλλογος ESN-AUA φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους με φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό στο παρελθόν ή με μέλη των αντίστοιχων συλλόγων ESN των ιδρυμάτων υποδοχής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/socsyllogos.htm

Κριτήρια επιλεξιμότητας για την απόκτηση της ιδιότητας του «φοιτητή ERASMUS»

Οι φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν πρόγραμμα σπουδών σε Πανεπιστήμιο εταίρο βάσει Διμερούς Συμφωνίας, στο πλαίσιο της Δράσης ERASMUS, θεωρούνται «φοιτητές ERASMUS» εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ανεξαρτήτως του κατά πόσον λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας φοιτητή ERASMUS):

 • είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση
 • είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού

Οικονομική ενίσχυση 

Ο αριθμός υποτροφιών κινητικότητας που χορηγούνται σε φοιτητές ERASMUS από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που περιλαμβάνονται στην αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη Θεσμικής Σύμβασης των Πανεπιστημίων, από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, από την ισορροπία ροής φοιτητών μεταξύ των χωρών και των διαφόρων κλάδων, από το ποσοστό απορρόφησης της χρηματοδότησης του Ιδρύματος κατά τα δύο τελευταία έτη, από τη διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές κ.λπ..

Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας για σπουδές καθορίζεται ετησίως από την Εθνική Μονάδα και διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.  Στις περιπτώσεις που το ύψος της υποτροφίας είναι κατώτερο των 400 € το μήνα, καταβάλλεται επιπλέον μηνιαία οικονομική ενίσχυση έως το ποσό των 400 € από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (βάση απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η υποτροφία είναι συμπληρωματική και συμβάλλει στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό λόγω της διαφοράς του κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας υποδοχής.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

i) οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 € κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος και

ii) οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 € κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος δικαιούνται προσαύξηση 50 € ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης, εφόσον η οικονομική ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα επαρκεί για το σκοπό αυτό, εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των φοιτητών. Σε περίπτωση που η οικονομική ενίσχυση δεν επαρκεί, δίδεται προτεραιότητα στους φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Τα Πανεπιστήμια παροτρύνονται να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή φοιτητών με ειδικές ανάγκες στις δραστηριότητες κινητικότητας. Ο Οδηγός του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» ορίζει ως πρόσωπο με ειδικές ανάγκες τον πιθανό συμμετέχοντα του οποίου η ατομική σωματική ή ψυχική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που η συμμετοχή του στη δράση της κινητικότητας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την επιπλέον οικονομική βοήθεια. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το ανώτατο ποσό που καθορίζει η Ε.Ε. στην Ετήσια Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Πέραν τούτου το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» παρέχει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού της χώρας αποστολής, μετά από ανακοίνωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Απαραίτητα βήματα που απαιτούνται από τον φοιτητή για την χορήγηση υποτροφίας Erasmus για σπουδές στο εξωτερικό:

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία Erasmus για Σπουδές στο εξωτερικό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτούνται τα ακόλουθα όσον αφορά στη διαδικασία της αίτησής τους προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά της μετακίνησής τους στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής:

 • Αίτηση Erasmus για Σπουδές στο Εξωτερικό (Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS»), (διατίθεται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και στην ιστοσελίδα μας), υπογεγραμμένη από τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus,

–>Η αίτηση περιλαμβάνει ειδικό πεδίο όπου συμπληρώνονται τα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Αυτά πρέπει να αντιστοιχηθούν με εκείνα του προγράμματος σπουδών του στο Γ.Π.Α. προκειμένου στο τέλος να αναγνωριστούν και να περαστούν στην Αναλυτική του Βαθμολογία. Για τούτο, απαιτείται το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του κάθε διδάσκοντος δίπλα στο κάθε επιλεγμένο μάθημα

–>Σε περίπτωση που ο φοιτητής προτίθεται να πραγματοποιήσει μέρος της Πτυχιακής του Εργασίας ή της Πρακτικής του Άσκησης σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στο ίδιο πεδίο της αίτησης οφείλει να συμπληρώσει τον τίτλο ή/και το αντικείμενο αυτής, συνοδευόμενο από το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του μέλους Δ.Ε.Π. που είναι ο επιβλέπων ή ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του αντίστοιχα

 • Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία με απλή εκτύπωση μέσω της υπηρεσίας e-student από την οποία να προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον των 2/3 των μαθημάτων του 1ου έτους ή/και βεβαίωση (επισυνάπτεται σχέδιο βεβαίωσης) του διδάσκοντα περί επιτυχούς εξέτασης μαθήματος, για τα μαθήματα εκείνα που η βαθμολογία τους δεν έχει συμπεριληφθεί στην Αναλυτική Βαθμολογία (για προπτυχιακούς φοιτητές),

–>Σημειώνεται ότι η θεωρία και το εργαστήριο του κάθε μαθήματος υπολογίζονται ως ένα μάθημα           

 • Επίσημη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο σπουδών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές)
 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (για να επιλεγεί κάποιος ως φοιτητής Erasmus απαιτείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European Framework of Languages, δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επίσημη Βεβαίωση Αποδοχής από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (Acceptance Letter) ή σχετικό e-mail από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την καταρχήν αποδοχή του φοιτητή (για υποψήφιους για Πτυχιακή μελέτη ή Πρακτική Άσκηση)
 • Έγγραφο σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Υπευθύνου του Π.Μ.Σ. (για μεταπτυχιακούς φοιτητές) ή έγγραφο σύμφωνης γνώμης της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (για υποψήφιους διδάκτορες) με το οποίο θα πιστοποιείται ότι θα αναγνωριστεί η περίοδος κινητικότητας. Εάν τυχόν ο στόχος της μετακίνησης έχει εξειδικευμένο αντικείμενο όχι διαθέσιμο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αυτό θα πρέπει επίσης να αναγράφεται στο παρόν έγγραφο.
 • Βεβαίωση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. σχετικά με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (για υποψήφιους διδάκτορες)
 • Εκκαθαριστικό της εφορίας του πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους (μόνο στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος προέρχεται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή είναι πολύτεκνος)

Μετά την έγκριση της παραπάνω αίτησης συμπληρώνεται η σχετική τριμερής Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) που υπογράφεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και τον υπότροφο. Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συμφωνίας κριθεί απαραίτητη κατά την άφιξη του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής θα ολοκληρώνεται και θα επισημοποιείται εντός ενός (1) μήνα από την άφιξη του φοιτητή. Συμπληρώνονται επίσης επιπλέον έγγραφα που απαιτούνται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και αποστέλλονται με απόλυτο σεβασμό της προθεσμίας που τυχόν τίθεται από αυτό.

Πριν τη μετακίνηση ο φοιτητής οφείλει:

 1. Να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης – φωτοαντίγραφο της οποίας προσκομίζει στο Γραφείο μας.
 2. Να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό (τα πλήρη στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο) και να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, προκειμένου να κατατεθεί σ’ αυτόν το πλήρες ποσό της χορηγούμενης υποτροφίας σε δύο δόσεις (80%-20%).
 3. Να εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Στη συνέχεια και με ευθύνη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθορίζεται Ενημερωτική Συνάντηση με τον υπότροφο κατά την οποία ενημερώνεται από τον/ην υπεύθυνο/η, υπογράφει τη Σύμβαση Σπουδών Erasmus και παραλαμβάνει τα εξής:

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο με περιγραφή όλων των βημάτων που υποχρεούται να ακολουθήσει ο υπότροφος κατά την διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό, καθώς και κατάλογο των παραστατικών /δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει με την ολοκλήρωση της υποτροφίας του
 • Το Χάρτη Φοιτητή ERASMUS
 • Το προωθητικό έντυπο για τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs)
 • Έντυπο Έκθεσης Σπουδών Φοιτητή ERASMUS, το οποίο οφείλει να συμπληρώσει και να καταθέσει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εντός 30 ημερών από την επιστροφή του

Με το πέρας της Ενημερωτικής Συνάντησης, ο φοιτητής συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση ότι ενημερώθηκε σχετικά με τις υποχρεώσεις του και τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει με την επιστροφή του από το εξωτερικό.

Μετά τη μετακίνηση και εντός 30 ημερών από την επιστροφή του, ο υπότροφος οφείλει να υποβάλλει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ:

 • Συμπληρωμένη την Έκθεση Σπουδών Φοιτητή Erasmus με αναφορά στα καθήκοντα, τις εργασίες και τα μαθησιακά αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Η υποβολή της Έκθεσης Σπουδών αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή στο δικαιούχο φοιτητή του υπολειπόμενου ποσού της υποτροφίας.

 • Το Supervisor’s Report συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή του φοιτητή, σφραγισμένο από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (σε αυτό αναφέρονται το ακριβές διάστημα της περιόδου σπουδών, το επίπεδο σπουδών κτλ.)

Η υποβολή του Supervisor’s Report  αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή στο δικαιούχο φοιτητή του υπολειπόμενου ποσού της υποτροφίας.

 • Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, στην οποία αναφέρονται οι τίτλοι των μαθημάτων και οι τελικοί βαθμοί.
 • Επίσημη Βεβαίωση, αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, η οποία οφείλει να περιλαμβάνει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Περιόδου Σπουδών.
 • Σε περίπτωση παρακολούθησης μαθημάτων, φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων παρακολούθησης επιλεγμένων μαθημάτων, συμμετοχής σε εξετάσεις και τελικής βαθμολογίας στα εν λόγω μαθήματα,εφόσον υπάρχουν. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από το διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.
 • Σε περίπτωση Πτυχιακής Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης, βεβαίωση του Επιβλέποντα (εις διπλούν) η οποία να περιγράφει τον τίτλο/ αντικείμενο αυτής, αναλυτικά το τυχόν πρόγραμμα, τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στο φοιτητή κατά τη διάρκειά της καθώς και το έργο που αυτός επιτέλεσε.
 • Αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων και κάρτες επιβίβασης.
 • Πρωτότυπα αποκόμματα εισιτηρίων (μετάβασης/επιστροφής, επίσημες αποδείξεις εξόδων διαμονής (ενοικίου σε διαμέρισμα ή φοιτητική εστία, ξενοδοχείου κτλ), εφόσον υπάρχουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *