Πρακτική άσκηση

EaC_LLP_Erasmus_01Oρισμός και στόχοι

Η διαχείριση των υποτροφιών κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση που διατίθεται από την Δράση ERASMUS διεξάγεται από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού, εν προκειμένω από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, οι διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών, καθώς και το ύψος τους μπορεί να ποικίλλουν. Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν υποτροφίες άμεσα στους φοιτητές, συνήθως όμως τις χορηγούν έμμεσα, μέσω του Πανεπιστημίου αποστολής.

Μέσω του LLP/Erasmus Student Mobility for Placements δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Οργανισμούς Υποδοχής όπως:

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Διεθνείς οργανισμοί

των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε., της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της Ισλανδίας, της Τουρκίας, της Κροατίας, της Ελβετίας και των Υπερπόντιων χωρών & εδαφών όπως αυτές ορίζονται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EC.

Εξαιρούνται Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο εξαντλητικός κατάλογος των οποίων διατίθεται στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι Ελληνικές Διπλωματικές Αντιπροσωπείες (πρεσβείες, προξενεία) στη χώρα υποδοχής.

Οι στόχοι της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του ERASMUS είναι:

 • η παροχή ευκαιριών σε φοιτητές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
 • η συμβολή στον εμπλουτισμό της κοινωνίας γενικότερα, με την ανάπτυξη νέων ατόμων με υψηλή εξειδίκευση, ευρείες αντιλήψεις και διεθνή εμπειρία, που θα αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος,
 • η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό σε φοιτητές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.

Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο της Δράσης ERASMUS for placements πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • η περίοδος πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Υποδοχής κυμαίνεται μεταξύ 3 και 12 μηνών, και πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
 • η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου προέλευσης
 • η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το Πανεπιστήμιο προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Μετά το πέρας της περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, ο Οργανισμός Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον εισερχόμενο φοιτητή και στο Πανεπιστήμιο προέλευσης επίσημη βεβαίωση με την οποία θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του συμφωνημένου προγράμματος πρακτικής άσκησης. Με την επιστροφή του δικαιούχου, το Ίδρυμα προέλευσης εκδίδει με ευθύνη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πιστοποιητικό αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης που ο δικαιούχος πραγματοποίησε, το οποίο προωθείται στο αρμόδιο Τμήμα Μηχανογράφησης που ενημερώνει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας του υποτρόφου
 • Η υποτροφία καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

->80% εντός 30 ημερών από την θέση σε ισχύ της σύμβασης μεταξύ Ιδρύματος-φοιτητή και εφόσον είναι εφικτό πριν την αναχώρηση του δικαιούχου στο εξωτερικό και

->20% μετά την επιστροφή του δικαιούχου και εντός 30 ημερών, εφόσον ο δικαιούχος ολοκληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • εξακολουθούν να λαμβάνουν τυχόν εθνικές υποτροφίες και δάνεια
 • οφείλουν οι ίδιοι να βρουν φορέα κατάρτισης είτε ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α. όπου είναι αναρτημένος πίνακας πιθανών φορέων πρακτικής άσκησης είτε από το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο ERASMUS του Τμήματός τους πριν υποβάλλουν στο φορέα σχετικό αίτημα, ώστε να υπάρχει ικανό διάστημα για τη σχετική αλληλογραφία και την προετοιμασία της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν στο φορέα που τους ενδιαφέρει ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του LLP/Erasmus Student Mobility for Placements, περιγράφουν το αντικείμενο/ειδικότητά τους και προσδιορίζουν την τρίμηνη χρονική περίοδο που τους εξυπηρετεί
 • μεριμνούν οι ίδιοι για την έκδοση visa. Όλες οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παρέχει τυχόν απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις σπουδών
 • οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και προσωπικό ατύχημα. Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για περιπτώσεις δαπανών όπως επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού. Μεριμνούν οι ίδιοι για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=el   της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το έντυπο της αίτησης διατίθεται στον ιστότοπο http://www.ggka.gr/e111_main.htm  της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, μεριμνούν οι ίδιοι για την ασφάλισή τους  για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και προσωπικό ατύχημα, το δε Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.
 • μεριμνούν οι ίδιοι για την εξεύρεση διαμονής στο εξωτερικό (διαμερίσματα, σύλλογοι ESN κλπ). Εφόσον είναι εφικτό, το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο σύλλογος ESN-AUA φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους με φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό στο παρελθόν ή με μέλη των αντίστοιχων συλλόγων ESN του εξωτερικού. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/socsyllogos.htm

Κριτήρια επιλεξιμότητας (για την απόκτηση της ιδιότητας του «φοιτητή ERASMUS») 

Οι φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο της Δράσης ERASMUS for Placements, θεωρούνται «φοιτητές ERASMUS» εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ανεξαρτήτως του κατά πόσον λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας φοιτητή ERASMUS):

 1. είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση
 2. είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού

Οικονομική ενίσχυση 

Ο αριθμός υποτροφιών κινητικότητας που χορηγούνται σε φοιτητές ERASMUS από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που περιλαμβάνονται στην αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη Θεσμικής Σύμβασης των Πανεπιστημίων, από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, από την ισορροπία ροής φοιτητών μεταξύ των χωρών και των διαφόρων κλάδων, από το ποσοστό απορρόφησης της χρηματοδότησης του Ιδρύματος κατά τα δύο τελευταία έτη, από τη διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές κτλ.

Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας για πρακτική άσκηση καθορίζεται ετησίως από την Εθνική Μονάδα και διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στις περιπτώσεις που το ύψος της υποτροφίας είναι κατώτερο των 400 € το μήνα, καταβάλλεται επιπλέον μηνιαία οικονομική ενίσχυση έως το ποσό των 400 € από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (βάσει απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η υποτροφία είναι συμπληρωματική και συμβάλλει στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό λόγω της διαφοράς του κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας υποδοχής. Το μέσο μηνιαίο ποσό για τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση είναι υψηλότερο του αντίστοιχου προβλεπόμενου για περιόδους σπουδών, δεδομένου ότι η επιχείρηση στη χώρα υποδοχής μπορεί να μην προσφέρει τις διευκολύνσεις που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

 • οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 € κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος και
 • οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 € κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος δικαιούνται προσαύξηση 50 € ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης, εφόσον η οικονομική ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα επαρκεί για το σκοπό αυτό, εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των φοιτητών. Σε περίπτωση που η οικονομική ενίσχυση δεν επαρκεί, δίδεται προτεραιότητα στους φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Τα Πανεπιστήμια παροτρύνονται να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή φοιτητών με ειδικές ανάγκες στις δραστηριότητες κινητικότητας. Ο Οδηγός του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» ορίζει ως πρόσωπο με ειδικές ανάγκες τον πιθανό συμμετέχοντα του οποίου η ατομική σωματική ή ψυχική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που η συμμετοχή του στη δράση της κινητικότητας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την επιπλέον οικονομική βοήθεια. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το ανώτατο ποσό που καθορίζει η Ε.Ε. στην Ετήσια Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Πέραν τούτου το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» παρέχει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού της χώρας αποστολής, μετά από ανακοίνωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Απαραίτητα βήματα που απαιτούνται από τον φοιτητή για την χορήγηση υποτροφίας Erasmus για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία Erasmus για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτούνται τα ακόλουθα όσον αφορά στη διαδικασία της αίτησής τους προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα απαραίτητα έγγραφα/ δικαιολογητικά της μετακίνησής τους στον Οργανισμό Υποδοχής:

 • Αίτηση Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό (Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση/ ERASMUS») (διατίθεται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και στην ιστοσελίδα μας), υπογεγραμμένη από τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus

Η αίτηση περιλαμβάνει ειδικό πεδίο όπου ο υποψήφιος συμπληρώνει τον Οργανισμό Υποδοχής (αναγράφεται η επωνυμία του Οργανισμού, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου υπαλλήλου), το χρονικό διάστημα της μετακίνησης και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.

 • Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία με απλή εκτύπωση μέσω της υπηρεσίας e-student από την οποία να προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον των 2/3 των μαθημάτων του 1ου έτους ή/και βεβαίωση (επισυνάπτεται σχέδιο βεβαίωσης) του διδάσκοντα περί επιτυχούς εξέτασης μαθήματος, για τα μαθήματα εκείνα που η βαθμολογία τους δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμη στην Αναλυτική Βαθμολογία (αφορά μόνο τους υποψήφιους προπτυχιακού επιπέδου)

Σημειώνεται ότι η θεωρία και το εργαστήριο του κάθε μαθήματος υπολογίζονται ως ένα μάθημα                  

 • Επίσημη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο σπουδών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές)
 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (για να επιλεγεί κάποιος ως φοιτητής Erasmus απαιτείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common European Framework of Languages, δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων του.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επίσημη Βεβαίωση αποδοχής από τον Οργανισμό Υποδοχής ή σχετικό e-mail από τον Υπεύθυνο του οργανισμού για την καταρχήν αποδοχή του φοιτητή και το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν φορέα υποδοχής είτε ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α. όπου είναι αναρτημένος πίνακας πιθανών φορέων πρακτικής άσκησης είτε από το διαδίκτυο.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο ERASMUS του Τμήματός τους πριν υποβάλλουν στο φορέα σχετικό αίτημα, ώστε να υπάρχει ικανό διάστημα για τη σχετική αλληλογραφία και την προετοιμασία της αίτησης.
 • Έγγραφο σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Υπευθύνου του Π.Μ.Σ. (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) ή έγγραφο σύμφωνης γνώμης της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (μόνο για υποψήφιους διδάκτορες) με το οποίο θα πιστοποιείται ότι θα αναγνωριστεί η περίοδος κινητικότητας. Εάν τυχόν ο στόχος της μετακίνησης έχει εξειδικευμένο αντικείμενο όχι διαθέσιμο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αυτό θα πρέπει επίσης να αναγράφεται στο παρόν έγγραφο.
 • Βεβαίωση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. σχετικά με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (για υποψήφιους διδάκτορες)
 • Εκκαθαριστικό της εφορίας του πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους (μόνο στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος προέρχεται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή είναι πολύτεκνος)

Μετά την έγκριση της παραπάνω αίτησης συμπληρώνεται η σχετική τριμερής Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης και Δέσμευση Ποιότητας (Training Agreement and Quality Commitment) που υπογράφεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Οργανισμό Υποδοχής και τον υπότροφο. Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συμφωνίας κριθεί απαραίτητη κατά την άφιξη του φοιτητή στον Οργανισμό Υποδοχής θα ολοκληρώνεται και θα επισημοποιείται εντός ενός (1) μήνα από την άφιξη του φοιτητή. Συμπληρώνονται επίσης επιπλέον έγγραφα που απαιτούνται από τον Οργανισμό Υποδοχής και αποστέλλονται με απόλυτο σεβασμό της προθεσμίας που τυχόν τίθεται από τον Οργανισμό Υποδοχής.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ:

 1. Να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και επιπλέον να κάνει μια ιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και προσωπικό ατύχημα (φωτοαντίγραφο των οποίων προσκομίζει στο Γραφείο μας)
 2. Να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό (τα πλήρη στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο) και να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, προκειμένου να κατατεθεί σ’ αυτόν το πλήρες ποσό της χορηγούμενης υποτροφίας σε δύο δόσεις (80%-20%)
 3. Να εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Στη συνέχεια και με ευθύνη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθορίζεται Ενημερωτική Συνάντηση με τον υπότροφο κατά την οποία ενημερώνεται, υπογράφει τη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης και παραλαμβάνει τα εξής:

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο με περιγραφή όλων των βημάτων που υποχρεούται να ακολουθήσει ο υπότροφος κατά την διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό, καθώς και κατάλογο των παραστατικών /δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει με την ολοκλήρωση της υποτροφίας του
 • Το Χάρτη Φοιτητή ERASMUS
 • Το προωθητικό έντυπο για τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs)
 • Έντυπο Έκθεσης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή ERASMUS, το οποίο οφείλει να συμπληρώσει και να καταθέσει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εντός 30 ημερών από την επιστροφή του

Με το πέρας της Ενημερωτικής Συνάντησης, ο φοιτητής συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση ότι ενημερώθηκε σχετικά με τις υποχρεώσεις του και τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει με την επιστροφή του από το εξωτερικό.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, Ο ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.:

 • Συμπληρωμένη την Έκθεση Πρακτικής Άσκησης με αναφορά  στα καθήκοντα, τις εργασίες και τα αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης.

Η υποβολή της Έκθεσης Πρακτικής Άσκησης αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή στο δικαιούχο φοιτητή του υπολειπόμενου ποσού της υποτροφίας.

 • Επίσημη Βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο του Οργανισμού Υποδοχής και σφραγισμένη, η οποία οφείλει να περιλαμβάνει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης και το γενικότερο αντικείμενο ή τομέα απασχόλησης του υποτρόφου.

 Η υποβολή της βεβαίωσης αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή στο δικαιούχο φοιτητή του υπολειπόμενου ποσού της υποτροφίας.

 • Βεβαίωση του Επιβλέποντα (εις διπλούν) η οποία να περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στο φοιτητή κατά τη διάρκειά της καθώς και το έργο που αυτός επιτέλεσε (σύμφωνα και με τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης που έχει υπογραφεί εκ των προτέρων).
 • Αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων και κάρτες επιβίβασης.
 • Πρωτότυπα αποκόμματα εισιτηρίων (μετάβασης/επιστροφής, επίσημες αποδείξεις εξόδων διαμονής (ενοικίου σε διαμέρισμα ή φοιτητική εστία, ξενοδοχείου κτλ), εφόσον υπάρχουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *