Εντατικά προγράμματα (ΙΡ)

Στόχοι και περιγραφή της δράσης

Τα Εντατικά Προγράμματα (IP) είναι προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας, 10 συνεχόμενων ολόκληρων ημερών έως και 6 εβδομάδων εργασίας σχετικά με το θέμα του σχεδίου τα οποία φέρνουν σε επαφή φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης από τουλάχιστον τρεις συμμετέχουσες χώρες.

Βασικοί στόχοι των Εντατικών Προγραμμάτων

• Να παροτρύνουν την αποτελεσματική και πολυεθνική διδασκαλία εξειδικευμένων αντικειμένων, τα οποία σε άλλη περίπτωση μπορεί να μην διδάσκονταν καθόλου, ή μόνο σε περιορισμένο αριθμό ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης

• Να δώσουν τη δυνατότητα σε φοιτητές και καθηγητές να συνεργαστούν σχηματίζοντας πολυεθνικές ομάδες και να επωφεληθούν έτσι από τις ιδιαίτερες συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας, οι οποίες δεν διατίθενται σε ένα μεμονωμένο ίδρυμα, και να προσεγγίσουν με νέο τρόπο το αντικείμενο σπουδών

• Να επιτρέψουν στα μέλη του διδακτικού προσωπικού να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο διδασκαλίας και τη νέα προσέγγιση του προγράμματος σπουδών και να δοκιμάσουν διδακτικές μεθόδους σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά των Εντατικών Προγραμμάτων

 1. Το Εντατικό Πρόγραμμα δεν πρέπει να αποτελείται από ερευνητικές δραστηριότητες ή συνέδρια, αλλά θα πρέπει να προσφέρει κάτι ιδιαιτέρως καινοτόμο όσον αφορά τις ευκαιρίες μάθησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πρόσβαση στην πληροφόρηση κτλ. για τους συμμετέχοντες διδάσκοντες και φοιτητές και να προωθεί την ανάπτυξη ενός στοιχείου του προγράμματος σπουδών.
 2. Πρέπει να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ο φόρτος εργασίας των φοιτητών, με μονάδες  ECTS (ή αντίστοιχες).
 3. Τα Εντατικά Προγράμματα αναμένεται να χρησιμοποιούν εργαλεία και υπηρεσίες ΤΠΕ με σκοπό την προετοιμασία και την παρακολούθηση του ΙΡ και τη δημιουργία μιας βιώσιμης μαθησιακής κοινότητας σχετικά με το θέμα του ΙΡ.
 4. Η αναλογία προσωπικού-φοιτητών θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εγγυάται την ενεργή συμμετοχή στην τάξη.
 5. Το Εντατικό Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει έντονα διεπιστημονική προσέγγιση που προάγει τη διάδραση μεταξύ φοιτητών από διαφορετικά ακαδημαϊκά πεδία.
 6. Πέραν των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, το Εντατικό Πρόγραμμα θα πρέπει να ευνοεί την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων.

      Διάρκεια Χρηματοδότησης

Ένα Εντατικό Πρόγραμμα μπορεί να είναι μία δραστηριότητα που πραγματοποιείται μία μόνο φορά ή κατ’ επανάληψη για περιορισμένο αριθμό ετών (μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης: τρία συναπτά έτη, ετήσια υποβολή αίτησης)

     Κριτήρια επιλεξιμότητας

 1. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν φορείς που είναι νομικά πρόσωπα.
 2. Όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα (συντονιστής και εταίροι) πρέπει να διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus.
 3. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του ιδρύματος που συντονίζει το Εντατικό Πρόγραμμα εκ μέρους όλων των εταίρων.
 4. Η πρόταση ενός Εντατικού Προγράμματος με την ίδια ή σχεδόν ίδια εταιρική σχέση και το ίδιο ή σχεδόν ίδιο θέμα δεν έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση επί 3 συνεχόμενα έτη από καμία από τις Εθνικές Μονάδες.
 5. Ο αιτών δεν έχει υποβάλει αίτηση σε πάνω από μία Εθνική Μονάδα σχέδιο Εντατικού Προγράμματος με το ίδιο ή σχεδόν ίδιο θέμα ή με την ίδια ή σχεδόν ίδια εταιρική σχέση, υπό τη Γενική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση 2011-2013.
 6. Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να αποτελούνται από ερευνητικές δραστηριότητες ή συνέδρια.
 7. Ένα Εντατικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών.
 8. Στον όμιλο ΙΡ συμμετέχουν τουλάχιστον 3 ιδρύματα από 3 διαφορετικές χώρες. Ένα τουλάχιστον συμμετέχον ίδρυμα πρέπει να είναι Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 9. Ο σχεδιαζόμενος τόπος διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος βρίσκεται σε χώρα που δικαιούται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα δια Βίου Μάθηση.
 10. Ο αριθμός των φοιτητών που ταξιδεύουν από χώρες διαφορετικές από τη χώρα υποδοχής του Εντατικού Προγράμματος πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 10.

Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών που χρηματοδοτούνται από το σχέδιο:

 • Ελάχιστος αριθμός 10 φοιτητές ανώτατος αριθμός 60 φοιτητές από άλλες χώρες πλην της χώρας, στην οποία πραγματοποιείται το Εντατικό Πρόγραμμα. Αντίστοιχα ο ανώτατος αριθμός καθηγητών είναι 20. Δεν ορίζεται κατώτατος αριθμός καθηγητών, ωστόσο το ποσοστό των συμμετεχόντων καθηγητών σε σχέση με αυτό των φοιτητών θα πρέπει να διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των τελευταίων μέσα στην τάξη.
 • Συμμετέχουν υποχρεωτικά και φοιτητές του ιδρύματος-Συντονιστή.
 • Το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με εργασία που άπτεται του αντικειμένου των σπουδών. (μορφές συνεργασίας με τη χρήση ΤΠΕ, όπως το e-learning ως μέρος του ΙΡ, ή Σαββατοκύριακα κατά τα οποία πραγματοποιούνται μόνο πολιτιστικές δραστηριότητες δεν θα ληφθούν υπόψη).
 • Οι ώρες μαθημάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΡ, 68 ημερησίως (συμπεριλαμβάνονται διδασκαλία, εργασίες φοιτητών σε ομάδες, ασκήσεις πεδίου, ασκήσεις σε εργαστήριο, κλπ).
 • Το Εντατικό Πρόγραμμα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς διακοπή και οι ημέρες εργασίας που άπτονται του αντικειμένου των σπουδών μπορούν να διακόπτονται μόνο από Σαββατοκύριακα ή επίσημες εθνικές αργίες.
 • Προτάσεις υποβολής αιτήσεων για Εντατικά Προγράμματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος προγράμματος Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών , δεν είναι επιλέξιμες.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές ή καθηγητές θα πρέπει να είναι:

 1. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.
 2. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή εργαζόμενοι σε μία συμμετέχουσα χώρα, υπό τους όρους που θέτει κάθε συμμετέχουσα χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του Προγράμματος.

->Δεν επιτρέπεται η επιβολή διδάκτρων στους συμμετέχοντες φοιτητές. Μπορεί όμως να ζητηθεί από τους φοιτητές να καταβάλουν χρήματα για μη υποχρεωτικές δραστηριότητες, όπως λ.χ. εκδρομές ή να πληρώσουν επιπλέον έξοδα που αφορούν στη διαμονή τους, εφόσον δεν επαρκεί το ποσό της επιχορήγησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

•  Δαπάνες Διοργάνωσης (ορίζονται από την Ε.Ε. με βάση τη χώρα του Ιδρύματος-Συντονιστή και πληρώνονται εφάπαξ)

Καλύπτουν: έξοδα συμμετοχής των φοιτητών του Ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιείται το ΙΡ, έξοδα πολιτιστικού προγράμματος, έξοδα ταξιδίου και διαμονής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και προσωπικού που εργάζεται για το κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αξιολόγησης-αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του, εκτυπώσεις, μεταφράσεις, ενοικίαση χώρου στον οποίο διεξάγεται το ΙΡ, ενοικίαση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γραμματειακή υποστήριξη, έξοδα επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, φωτοτυπίες, γραφική ύλη), κ.α.

 • Δαπάνες διαμονής & διαβίωσης

Χρηματοδότηση βάσει κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, καθορίζεται από την Ε.Μ., τηρουμένου του ανώτατου ποσού ανά χώρα, ανάλογα με τις μέρες και τον τόπο διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος.

Οι δαπάνες διαμονής και διαβίωσης είναι επιλέξιμες μόνο για τους φοιτητές και καθηγητές που μετακινούνται προς τον τόπο διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος.

Κατά συνέπεια, εάν ένα Εντατικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε διαφορετική χώρα από αυτήν του ιδρύματος-Συντονιστή, τότε οι δαπάνες διαμονής και διαβίωσης είναι επιλέξιμες και υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανώτατες τιμές που έχει ορίσει η Εθνική Μονάδα για την χώρα στην οποία πραγματοποιείται τελικά το Εντατικό Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που ένα Εντατικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται στην πόλη όπου βρίσκεται το Ίδρυμα-Συντονιστής, τότε τυχόν έξοδα των φοιτητών του Ιδρύματος Συντονιστή καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλι Οργάνωση του ΙΡ.

 • Δαπάνες Ταξιδίου

Βάσει πραγματικών δαπανών, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. Η κοινοτική επιχορήγηση ανέρχεται για τους φοιτητές στο 90% και για τους καθηγητές στο 75% των επιλέξιμων δαπανών ταξιδίου. Απαραίτητα θεωρούνται τα παραστατικά ταξιδίου (κάρτες επιβίβασης), τα οποία υποβάλλονται με τον τελικό απολογισμό.

Κατ’ εξαίρεση, καλύπτεται το 100% των εξόδων ταξιδίου φοιτητών και καθηγητών, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης του Εντατικού Προγράμματος βρίσκεται σε Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες ή εφόσον συμμετέχουν στο εν λόγω Εντατικό Πρόγραμμα φοιτητές και καθηγητές από Ίδρυμα Εταίρο που βρίσκεται σε αυτές.

Άτομα με αναπηρία

Ο Συντονιστής μπορεί να λάβει συμπληρωματική χρηματοδότηση με σκοπό να καλυφθούν επιπλέον έξοδα τυχόν συμμετεχόντων (φοιτητών και καθηγητών) με ειδικές ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση ο Συντονιστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εθνική Μονάδα, εφόσον επιλεγεί το σχέδιο ΙΡ εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση μόλις επιβεβαιωθεί η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στο ΙΡ.

Τα έξοδα ταξιδίου συμμετεχόντων ατόμων με αναπηρία θα καλύπτονται πλήρως.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων

Απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα Εντατικά Προγράμματα είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση http://www.iky.gr/entatika-programmata

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *